آرمانشهر

@armanshahr_96

آرمانشهر دغدغه به قهقرا رفتن شهر ها،شوراها، شهرداران،آرای مردم و نیرو سوزی در شهرها با افتادن در دام سیاسیون را دارد. آرمانشهر حاوی اخبار، مطالب تخصصی مدیریت شهری شعار آرمانشهر :شورا منهای سیاست

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.