اوراق پراکنده تاریخی

10
Public channel
Open in app
اوراق پراکنده تاریخی
690
AŞİNALAR Çok güzel bir makale. TAKASHI OSAWA araştırmış. Eski Türk Kraliyet Soy Adı Olan Ašina / Ašinas'ın Etimolojisi Üzerine Bir Hipotez ve Erken Abbasiler Döneminde İsmin Dönüşüm Süreci. İslami kaynaklarda geçen, Türk kraliyet soy adı Ašinas /Ašina ile uyumlu olabilecek çeşitli versiyonlar aşağıdadır: Ašnās (Taberi'de). Ašinās (Taberi'de). Ânsa (Hudud al-Alem'de). Šaba (İbn Hurdazbih'te). Šān ...
اوراق پراکنده تاریخی
343
Türklere karşı ilk ihanet🚨 Araplar’ın türklere ilk ihaneti ticari ortak oldukları göktürkler’e ait bilgileri türklerin doğal düşmanları olan çinlilerle paylaşmalarıdır. ipek yolu ticaretinde imtiyazlı bir konuma sahip olan araplar, yine göktürkler’e ikinci ihanetlerini sasani-göktürk savaşı‘nda sasani ordusunda yer almaları ile pekiştirmişlerdir. İhanetin bedeli; Göktürk’lere karşı girişilen bu ...
اوراق پراکنده تاریخی
1412
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
اوراق پراکنده تاریخی
1600
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
اوراق پراکنده تاریخی
1145

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
646

janet-klein.-hamidiye-alayları.-i̇mparatorluğun-sınır-boyları-ve-kürt-aşiretleri-2014.pdf

pdf
3.39 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
167
در حالی که جنگ‌های خونینی میان کُردهای عراق با نیروهای نظامی آن کشور در مناطق کردنشین آن کشور ادامه داشت، 5 شهریور 1353 حسین خطیبی مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ حکومت پهلوی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد قریب 70 هزار کودک و زن و مردان سالخورده دهکده‌های بمباران شده اکراد عراق، خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ایران پناهنده شده‌اند. وی گفت: آنان در اردوگاه‌های خاص در استان‌های آذربایجان غربی، ...
اوراق پراکنده تاریخی
3090
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
اوراق پراکنده تاریخی
815
🔴 تدریس زبان اقلیت های قومی در کشور جمهوری آزربایجان ، لازم به ذکر است کم تر از یک میلیون نفر از جمعیت ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ نفری آزربایجان را اقلیت های قومی تشکیل می‌دهند، بعضی از این اقوام جمعیت بسیار ناچیزی دارند از جمله خینالیق‌ها با ۲ هزار، کردها با ۶ هزار و اودین‌ها با ۵ هزار نفر جمعیت❗️ 🔵 تدریس زبان لزگی (۹۸ مدرسه، ۱۲۳۲۵ شاگرد)، تدریس زبان تالشی (۲۲۵ مدرسه، ۱۹۰۱۰ شاگرد)، تدریس زبان آواری (۲۲ مدرسه، ...
اوراق پراکنده تاریخی
1285
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
اوراق پراکنده تاریخی
231

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb