استان اردبیل ərdəbil

6
استان اردبیل اردبیل مرکز تشیع شاه اسماعیل صفوی
Open in app
استان اردبیل ərdəbil
615
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
استان اردبیل ərdəbil
845
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
استان اردبیل ərdəbil
636
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
استان اردبیل ərdəbil
654

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
استان اردبیل ərdəbil
2412
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
استان اردبیل ərdəbil
1862

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
استان اردبیل ərdəbil
1417
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
استان اردبیل ərdəbil
600
آران ( اران) یک اصطلاح ترکی آذربایجانی به معنی جایگاه گرمسیری است. برخی از افراد برای از دست دادن آذربایجان شمالی که بخشی از آتورپاتگان است ، نوحه و شیون می کنند ، اما از پذیرش نام آذربایجان بر بخش شمالی ارس خود داری می کنند. راستی اگر رود ارس مانع و حائل میان این دو بخش با جغرافیای طبیعی و آب هوایی یکسان نبود، چگونه این بخش را جدا از آذربایجان می دانستید و نام آران را به آن می دادند؟؟؟؟؟؟؟
استان اردبیل ərdəbil
763

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
استان اردبیل ərdəbil
760

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
استان اردبیل ərdəbil
1053

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
استان اردبیل ərdəbil
123

معماری سنتی و معاصر شهر اردبیل.pdf

pdf
492.888 Kb
استان اردبیل ərdəbil
120
آنچه که به عنوان زبان آذری مطرح می شود، در واقع باقیمانده زبان لشگریان دیلمی است. سرداران یاغی دیلمی که سر ناسازگار و نترس داشتند ، همواره با حکومت درگیر بودند. با کشته شدن فرمانده یاغی و شورشی ، بقیه سپاه از هم می پاشید . افراد برای فرار از مجازات به مناطق غضب العبور کوهستانی فرار می کردند تا از غضب حکومت در امان باشند. کیرینگان نمونه ای از این مناطق است که حتی کندن چاه مستراح نیز در این مناطق ...