زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ

77
Public channel
Open in app
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
255
صٓـــخخݪـــتي‌‍َ؍.😹َِ ♥️َِ 🐐َِۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
248
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــي﴾ـــــــي ⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡ۥ🇮🇶₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡😎₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
251
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــــيهِہ‌‍َ﴾ـــــــي؍.َِ🖤 َِ👑ۥَِ۠•🇮🇶؍٭🦁ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
227
((أختـصارات 🖤)) ٱا֮ݪږۧقـ֞ـٖٖـٖٖٖٖ☆ـ͢͡ـٰٰـ֓ـٰيــ★ــٰۧٚٓب - مـَنْـﯛ୭ڕ حٌٍـبقـلْٰبي ؛🙊✨) - يہۛ رَبّـيہۛ يـَعز غَالِيـك 💗)" - ﺳَسْـد حَـلـگكْ ؛ 🙁😹) - ע يـّٰﺎ ړﻋَﻋـنهْۃ ؛ 👊🏿😹 ) - ע يـّٰﺎ ﭑآړﻋَﻋـن ؛ 👊🏿😹 ) • شـَِﯠنُـَججّہ ،🙊💓) • ۽ شـَِﯠنُـَڪك،🙊💓) - ﭑگــٰ۫وﯢلــٰﭻ ؛ 🌝💕)' - ﺑبــٰ۫ﭑﭑيـْۑ ،🐝💙 )' - ﻋَﻋــٰليۢـٰﭻۢ ؛ 🤦🏻‍♀💕)' - گـممر ﯛاللّٰههہ ،🌚♥️) • ﻣمَـاڪـﯛ شٓـيٌيِ،🙁✨)" - ...
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
116
مَِـۥـِمٛنو໑ مَِـۥـِـشټٱقـــݪي؍.َِ😹 َِ❤️ َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
111
آِإَنِيِـَي آِإَجِـَـــيِـَيت؍.َِ🙈 َِ🍫ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
109
آِإَنِجِـَــــــــبِۧيِـَي؍.َِ🌚 َِ🤓 َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
107
آِإَنِجِـَــــــــبِۧ؍.َِ😃 َِ♥️ َِ👻ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
106
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
101
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶‍ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
100
شـــــبٰيٰجۧ'؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
101
شـشبٰيٰڪگ؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
103
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱنهُهُ؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
102
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱن؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
100
مـزٱعـݪٛڪگـم؍.َِ😢 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
104
يٰـــــݪٛٱ ٱإآنجۧ'ـــــــبٰؤؤ؍.َِ😒 َِ🙂 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
101
زِغِـِٰ۫ـِ۫ــــــِٰ۫بِٱ؍.َِ😝 َِ♥ َِ✌️ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
100
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫جِ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
100
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڪ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
96
وَِڵِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ـــــيِ؍.َِ😒 َِ🙄 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
94
ٱمِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڊٱڪ؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💗!؍؍.
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
97
حِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫يِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫وَِٱنِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫تِـِٰ۫يِ ؍.َِ😗 َِ🖤 َِ🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
98
وَِخِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ــــࢪيِ 🙂💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
94
ۅًٍٰۥَِ۠خہَِـــــــࢪ 😒💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
92
ٳٲمཻــــدَٓٳٲڪཻـّـٰم┋؍.َِ🙂 َِ🖐ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
94
وَِٱﺈڵِڵِــ๋͜ﮧـ͜ާـٌـهَِۧ↯ يٰٛٱڵِڵِهَِۧ┋..!َِ!َََِِ!؟ََِِ😒ٍََُ😒َِ✋ْۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
101
مَِـۥـخًِــٱبيݪ┋؍.َِ😂̴ٰٰٖ͛͡ͅ♪͜ۥ👊🏻̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪ۥ💔̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
115
ٱݪݪـــــــــــــــــ﴿صـلى عٛݪۍمَِـحٍَــِمٛډ وٱݪ مَِـحٍَـِمډٛ﴾ــــــــــــــــــــمَِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
121
حٍَــــيو໑ٱنهَـْہ‌‍َِٰ┋؍.َِ🤐 َِ😖 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
121
حٍَــــيو໑ٱن┋؍.َِ🙄 َِ😴 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
120
ٱﺂنــجٍَــــــــــبو໑┆؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💔ۥ،ِِ!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
120
أإحۧـــبڪم┋؍.َََِِོ😒َِ؍َِ😂َِ♡َِ؍٭َِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
120
بسہًٍـسمَِ ٱﺂݪݪهَـْہ‌‍َِٰ ┋؍.َِ😂 َِ🌸 َِ❤️َِ👌ۥَِ،..!''۽