زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ

104
Public channel
Open in app
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
438
صٓـــخخݪـــتي‌‍َ؍.😹َِ ♥️َِ 🐐َِۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
430
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــي﴾ـــــــي ⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡ۥ🇮🇶₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡😎₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
428
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــــيهِہ‌‍َ﴾ـــــــي؍.َِ🖤 َِ👑ۥَِ۠•🇮🇶؍٭🦁ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
381
((أختـصارات 🖤)) ٱا֮ݪږۧقـ֞ـٖٖـٖٖٖٖ☆ـ͢͡ـٰٰـ֓ـٰيــ★ــٰۧٚٓب - مـَنْـﯛ୭ڕ حٌٍـبقـلْٰبي ؛🙊✨) - يہۛ رَبّـيہۛ يـَعز غَالِيـك 💗)" - ﺳَسْـد حَـلـگكْ ؛ 🙁😹) - ע يـّٰﺎ ړﻋَﻋـنهْۃ ؛ 👊🏿😹 ) - ע يـّٰﺎ ﭑآړﻋَﻋـن ؛ 👊🏿😹 ) • شـَِﯠنُـَججّہ ،🙊💓) • ۽ شـَِﯠنُـَڪك،🙊💓) - ﭑگــٰ۫وﯢلــٰﭻ ؛ 🌝💕)' - ﺑبــٰ۫ﭑﭑيـْۑ ،🐝💙 )' - ﻋَﻋــٰليۢـٰﭻۢ ؛ 🤦🏻‍♀💕)' - گـممر ﯛاللّٰههہ ،🌚♥️) • ﻣمَـاڪـﯛ شٓـيٌيِ،🙁✨)" - ...
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
212
مَِـۥـِمٛنو໑ مَِـۥـِـشټٱقـــݪي؍.َِ😹 َِ❤️ َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
205
آِإَنِيِـَي آِإَجِـَـــيِـَيت؍.َِ🙈 َِ🍫ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
205
آِإَنِجِـَــــــــبِۧيِـَي؍.َِ🌚 َِ🤓 َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
198
آِإَنِجِـَــــــــبِۧ؍.َِ😃 َِ♥️ َِ👻ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
199
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
191
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶‍ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
192
شـــــبٰيٰجۧ'؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
188
شـشبٰيٰڪگ؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
189
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱنهُهُ؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
188
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱن؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
184
مـزٱعـݪٛڪگـم؍.َِ😢 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
187
يٰـــــݪٛٱ ٱإآنجۧ'ـــــــبٰؤؤ؍.َِ😒 َِ🙂 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
182
زِغِـِٰ۫ـِ۫ــــــِٰ۫بِٱ؍.َِ😝 َِ♥ َِ✌️ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
179
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫جِ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
176
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڪ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
174
وَِڵِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ـــــيِ؍.َِ😒 َِ🙄 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
170
ٱمِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڊٱڪ؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💗!؍؍.
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
171
حِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫يِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫وَِٱنِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫تِـِٰ۫يِ ؍.َِ😗 َِ🖤 َِ🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
169
وَِخِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ــــࢪيِ 🙂💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
172
ۅًٍٰۥَِ۠خہَِـــــــࢪ 😒💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
169
ٳٲمཻــــدَٓٳٲڪཻـّـٰم┋؍.َِ🙂 َِ🖐ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
177
وَِٱﺈڵِڵِــ๋͜ﮧـ͜ާـٌـهَِۧ↯ يٰٛٱڵِڵِهَِۧ┋..!َِ!َََِِ!؟ََِِ😒ٍََُ😒َِ✋ْۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
187
مَِـۥـخًِــٱبيݪ┋؍.َِ😂̴ٰٰٖ͛͡ͅ♪͜ۥ👊🏻̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪ۥ💔̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
207
ٱݪݪـــــــــــــــــ﴿صـلى عٛݪۍمَِـحٍَــِمٛډ وٱݪ مَِـحٍَـِمډٛ﴾ــــــــــــــــــــمَِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
217
حٍَــــيو໑ٱنهَـْہ‌‍َِٰ┋؍.َِ🤐 َِ😖 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
222
حٍَــــيو໑ٱن┋؍.َِ🙄 َِ😴 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
219
ٱﺂنــجٍَــــــــــبو໑┆؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💔ۥ،ِِ!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
220
أإحۧـــبڪم┋؍.َََِِོ😒َِ؍َِ😂َِ♡َِ؍٭َِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
215
بسہًٍـسمَِ ٱﺂݪݪهَـْہ‌‍َِٰ ┋؍.َِ😂 َِ🌸 َِ❤️َِ👌ۥَِ،..!''۽