زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ

98
Public channel
Open in app
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
350
صٓـــخخݪـــتي‌‍َ؍.😹َِ ♥️َِ 🐐َِۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
341
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــي﴾ـــــــي ⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡ۥ🇮🇶₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡😎₎ْٰٖ̈̇⇡ٰٖ̖̇̇̇́͜͜͡͡͝͡🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
344
أإنـــــــ﴿عٓࢪأقــــــــيهِہ‌‍َ﴾ـــــــي؍.َِ🖤 َِ👑ۥَِ۠•🇮🇶؍٭🦁ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
308
((أختـصارات 🖤)) ٱا֮ݪږۧقـ֞ـٖٖـٖٖٖٖ☆ـ͢͡ـٰٰـ֓ـٰيــ★ــٰۧٚٓب - مـَنْـﯛ୭ڕ حٌٍـبقـلْٰبي ؛🙊✨) - يہۛ رَبّـيہۛ يـَعز غَالِيـك 💗)" - ﺳَسْـد حَـلـگكْ ؛ 🙁😹) - ע يـّٰﺎ ړﻋَﻋـنهْۃ ؛ 👊🏿😹 ) - ע يـّٰﺎ ﭑآړﻋَﻋـن ؛ 👊🏿😹 ) • شـَِﯠنُـَججّہ ،🙊💓) • ۽ شـَِﯠنُـَڪك،🙊💓) - ﭑگــٰ۫وﯢلــٰﭻ ؛ 🌝💕)' - ﺑبــٰ۫ﭑﭑيـْۑ ،🐝💙 )' - ﻋَﻋــٰليۢـٰﭻۢ ؛ 🤦🏻‍♀💕)' - گـممر ﯛاللّٰههہ ،🌚♥️) • ﻣمَـاڪـﯛ شٓـيٌيِ،🙁✨)" - ...
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
164
مَِـۥـِمٛنو໑ مَِـۥـِـشټٱقـــݪي؍.َِ😹 َِ❤️ َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
159
آِإَنِيِـَي آِإَجِـَـــيِـَيت؍.َِ🙈 َِ🍫ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
155
آِإَنِجِـَــــــــبِۧيِـَي؍.َِ🌚 َِ🤓 َِ👌ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
153
آِإَنِجِـَــــــــبِۧ؍.َِ😃 َِ♥️ َِ👻ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
153
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
148
يِـَـلِآِإ بِۧـــآِإَيِـَي؍.َِ♥️ َِ🚶‍ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
148
شـــــبٰيٰجۧ'؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
148
شـشبٰيٰڪگ؍.َِ☹ َِ🖤 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
148
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱنهُهُ؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
148
ٱنــــيٰ ڪگݪٛشـش زعـــݪٛٱن؍.َِ🥺 َِ😣ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
147
مـزٱعـݪٛڪگـم؍.َِ😢 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
150
يٰـــــݪٛٱ ٱإآنجۧ'ـــــــبٰؤؤ؍.َِ😒 َِ🙂 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
146
زِغِـِٰ۫ـِ۫ــــــِٰ۫بِٱ؍.َِ😝 َِ♥ َِ✌️ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
140
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫جِ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
142
ٱﺈڪِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ࢪهٖـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڪ⁽›☹️'😂‹ۦٰٖۙۦْٰٖٓ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
139
وَِڵِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ـــــيِ؍.َِ😒 َِ🙄 َِ🖤ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
136
ٱمِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ڊٱڪ؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💗!؍؍.
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
135
حِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫يِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫وَِٱنِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫تِـِٰ۫يِ ؍.َِ😗 َِ🖤 َِ🤞ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
136
وَِخِـِٰ۫ـِ۫ـِٰ۫ــــࢪيِ 🙂💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
132
ۅًٍٰۥَِ۠خہَِـــــــࢪ 😒💔،ِ؍メ̷ِ♡َِ؍.؍
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
129
ٳٲمཻــــدَٓٳٲڪཻـّـٰم┋؍.َِ🙂 َِ🖐ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
130
وَِٱﺈڵِڵِــ๋͜ﮧـ͜ާـٌـهَِۧ↯ يٰٛٱڵِڵِهَِۧ┋..!َِ!َََِِ!؟ََِِ😒ٍََُ😒َِ✋ْۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
143
مَِـۥـخًِــٱبيݪ┋؍.َِ😂̴ٰٰٖ͛͡ͅ♪͜ۥ👊🏻̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪ۥ💔̴ٰٰٖ͛͜͡ͅ♪!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
161
ٱݪݪـــــــــــــــــ﴿صـلى عٛݪۍمَِـحٍَــِمٛډ وٱݪ مَِـحٍَـِمډٛ﴾ــــــــــــــــــــمَِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
170
حٍَــــيو໑ٱنهَـْہ‌‍َِٰ┋؍.َِ🤐 َِ😖 َِ💚ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
170
حٍَــــيو໑ٱن┋؍.َِ🙄 َِ😴 َِ💔ۥَِ،!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
168
ٱﺂنــجٍَــــــــــبو໑┆؍.َِ🙂 َِ😂 َِ💔ۥ،ِِ!
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
168
أإحۧـــبڪم┋؍.َََِِོ😒َِ؍َِ😂َِ♡َِ؍٭َِ
زِؔۧڂِٰـــــــــزِؔۧفهِٰ
167
بسہًٍـسمَِ ٱﺂݪݪهَـْہ‌‍َِٰ ┋؍.َِ😂 َِ🌸 َِ❤️َِ👌ۥَِ،..!''۽