جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك

9
Public channel
Open in app
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
163
يوم لاحد/2020/9/13/الساعه /5:12/ص أّنِتّهِتّ قِصٌتّيِّ وِبِدِئتّ قِصٌتّهِأّ فِّيِّ نِفَِّّس أّلَقِطّأّر أّلَرأّحٌلَ نِفَِّّس أّلَقِلَبِ أّلَطّيِّبِ أّلَمَحٌبِ وِأّلَګلَأّمَ أّلَمَعٌَّسوِلَ أّلَيِّوِمَ أّدِرګتّ أّنِنِيِّ ګنِتّ فِّقِطّ أّغٌلَغٌ أّلَفِّرأّغٌأّتّ أّلَتّيِّ تّضّهِر بِحٌيِّأّتّهِ لَذّأّ رحٌلَتّ بِګتّمَأّنِ تّصٌبِحٌوِنِ عٌ ګتّمَأّنِ أّبِدِيِّ 😔 (أيام تسألك، و أيا ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
709
شفت كيف الدنيا تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور 🌎 تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور تدور فُرهم يدولاب الوكت كون الشرف بي حوبة..🖤🔥 خٌ ـتًُـآمِـ آلَعَ ـًشّـكَ خٌ ـنٌكَة................. ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
128
لاحد /2020/23/8/الساعة /1:44/ص لَأّ تَّّسمَعٌ لَنِفَِّّسګ أّنِ تّتّرجِئ أّنَِّسأّنِ وِجِعٌلَ مَنِ ګبِريِّأّئګ دِوِلَةّ لَأّ أّحٌدِ يِّقِدِر مَأّ تّفِّعٌلَهِ مَنِ أّجِلَهِ َّسوِفِّ يِّأّتّيِّ يِّوِمَ تّګوِنِ بِمَفِّردِګ وِحٌيِّدِ حٌزِّيِّنِ مَنِعٌزِّلَ بِلَرغٌمَ مَنِ أّنِ جِمَيِّعٌهِمَ حٌوِلَګ لَأّګنِ لَأّ أّحٌدِ يِّحٌتّوِيِّګ أّعٌتّمَدِ عٌلَئ عٌزِّلَتّګ وِتّأّګدِ لَأّ أّحٌدِ يِّګمَلَ،مَعٌګ ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
122
السبت /2020/22/8/ الساعة /11:30/م لَوِ رأّيِّتّ أّقِربِ أّلَنِأَّّس تّبِتّعٌدِ عٌنِګ لَأّ تّتّعٌبِ نِفَِّّسګ بِلَعٌتّبِ فِّقِطّ خَذّ ګرأّمَتّګ وِعٌأّمَلَهِمَ بِلَمَثّلَ هِنِأّ يِّشٍعٌروِنِ بِشٍعٌوِرګ وِلَأّ تّنَِّسئ أّلَمَقِوِلَهِ أّلَتّيِّ تّقِوِلَ ( ګمَأّ تّزِّوِعٌ تّحٌصٌدِ ) [شّـٍيِّّّخٌ ـَتًُـّهِِنٌِ] جِأّريِّ أّلَګتّأّبِهِ…………………………………
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
542
يِّأّ ربِ لَوِ أّرَّسلَتّ لَيِّ مَلَګ وِقِأّلَ مَأّ هِيِّ أّصٌعٌبِ أّمَنِيِّأّتّګ لَقِلَتّ حٌفِّرةّ صٌغٌيِّرةّ وِبِګأّء لَأّحٌبِهِ
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
110
لسبت /2020/22/8/ الساعة /3:24/ص غٌريِّبِ أّنِګ تّعٌوِدِ نِفَِّّسګ عٌلَئ شٍيِّ لَأّ تّعٌلَمَ مَتّئ يِّذّهِبِ تّتّضّأّهِر بِأّنِګ قِوِيِّ وِلَأّ تّهِتّمَ لَأّيِّ شٍيِّئ يِّرحٌلَ أّوِ يِّتّيِّ لَأّګنِګ مَنِ دِأّخَلَ قِلَبِګ أّضّعٌفِّ مَخَلَوِقِ عٌلَئ لَأّرضّ ګفِّأّګ جِبِروِتّ يِّأّ شٍمَوِخَيِّ قِدِ غٌلَبِنِيِّ قِلَبِيِّ وِګَّسر شٍمَوِخَيِّ أّصٌبِحٌتّ أّرمَيِّ دِمَوِعٌيِّ عٌلَئ رحٌيِّلَ أّيِّ ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
102
السبت /2020/22/8/ الساعة /1:25/ص لَوِ تّأّلَمَتّ مَنِ دِأّخَلَ قِلَبِګ لَأّ تّبِوِحٌ لَأّحٌدِ ربِمَأّ مَنِ تّبِوِحٌ لَهِ بِګلَ شٍيِّ يَِّّستّفِّزِّګ بِيِّوِمَ وِيِّشٍمَتّ بِګ أّذّأّ أّرتّ أّنِ تّخَرجِ مَأّ بِقِلَبِګ أّذّهِبِ أّلَئ أّلَمَرأّتّ وِنِضّر عٌ نِفَِّّسګ وِتّحٌدِثّ بِګوِلَ شٍيِّ لَأّګنِ تّحٌدِثّ بِهِمََّس حٌتّئ لَأّ يَِّّسمَعٌګ غٌيِّر نِفَِّّسګ وِلَأّګنِ أّعٌدِګ بِأّنِ نِفَِّّس ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
82
الجمعه /20/20/21/8/الساعة/11:27 أّلَثقِـــــةّ ّ تّوِلَدِ لَأّحٌتّرأّمَ تّوِلَدِ لَأّهِتّمَأّمَ تّوِلَدِ أّلَتّمََّسګ تّوِلَدِ أّلَرغٌبِهِ فِّيِّ أّلَبِقِأّء تّوِلَدِ لَأّرأّدِهِ فِّيِّ أّلَتّضّحٌيِّهِ لَبِقِأّء مَنِ تّحٌبِ أّلَثّقِهِ تّوِلَدِ أّلَحٌبِ وِلَعٌشٍقِ وِلَجِنِوِنِ أّذّأّ غٌأّبِتّ أّلَثّقِهِ غٌأّبِتّ ګلَ مَرأّحٌبِ أّلَحٌبِ وِأّذّأّ غٌأّبِ أّلَحٌبِ لَأّ تّتّعٌبِ نِفَِّّسګ أّرحٌ ...
جــ۪ۗـنـ௸ـّٔت آتــ۪۬ـنــ۪ؐـّٔفــஜ͜͡ـســ͜͡ـك هــ͋͢ـسـ͜͡ஓـة خــ̢ۖـت͡نــ̺̽ـٌّك بـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـيــ͒͜ــ̻͛ـك
90
الجمعه /20/20/21/8/الساعة 9:07/م تّعٌلَمَتّ أّلَيِّوِمَ أّنِ لَأّنَِّسأّنِ أّلَذّيِّ تّجِعٌلَهِ أّقِربِ مَنِ أّلَنِبِضّ عٌ قِلَبِګ هِوِهِ لَأّنَِّسأّنِ أّلَذّيِّ تّعٌشٍقِهِ فِّتّبِدِء بِلَتّحٌدِثّ لَهِ عٌنِ مَأّفِّيِّ دِأّخَلَګ وِتّشٍعٌر أّنِهِ أّلَوِحٌيِّدِ أّلَذّيِّ يَِّّستّمَعٌ أّلَيِّګ بِيِّنِمَأّ جِمَيِّعٌ مَنِ حٌوِلَګ مَعٌګ وِيَِّّسمَعٌوِنِګ لَأّګنِ أّنِتّ لَأّ تّصٌغٌيِّ أّلَئ مَأّفِّ ...