❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤

11
آرْيِّْدٍْ آنِْ-آنِْسِـْے وٌْ-ڷڪنِْ-آلَْذْڪرْيِّْ تٌـْعٌْشُـْقُْ-آلَْرْجّـْۈعٌْ
Open in app
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
21
"كن كالحياة رافق الجميع ولا تتمسك ب احد "✨🍁
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
21
💢آلَصِـفُنٌهِ🤦‍♀🎻 ♨️لَوُ بّـيّهِهِ بّـخٌ ـتُ😒🎻 🚫چآ فُآدُتُ آلَمِـلَچوُمِـ💔🎻😔✋
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
20
ذٌآصِـآرَ آلَعَشّـكَ لَبّـيّعَ 💔 لَآتُعَتُبّـ عَلَهِ لَشّـرَآيّ💘 كَثًـرَ لَوُمِـ عَلَ بّـآعَهِ😭
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
20
لَآ تُتُعَجَ ـبّـ عَنٌدُمِـآ يّآتُيّگ آلَوُجَ ـعَ 💔 مِـنٌ شّـخٌ ـصِـ 👼 آعَطٌـيّتُهِ آلَكَثًـيّرَ 🌸 فُ آلَنٌآسًـ آصِـنٌآفُ 🎶 مِـنٌهِمِـ مِـنٌ يّشّـگرَ 👋💜 وُمِـنٌهِمِـ مِـنٌ يّنٌگرَ 😊✋
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
21
آلَمِـآیسًـئلَ عَلَیكَ #آنٌسًـآهِ✋ وُلَآتُـسًـئلَ عَلَی #آخٌ ـبّـآرَهِ😞 #صِـدُیقَكَ لَوُ غّ ـدُرَ وُیآكَ💔 گــلَــهِ #آلَــدُنٌــیـآ دُوُآرَهِ 😏
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
19
💪ثًـكَيّلَ وُمِـآكَبّـرَتُ بّـيّوُمِـ عَ #آلَنٌآسًـ 😯 💋مِـتُوُآضـعَ بّـقَيّتُ وُمِـرَتُفُعَ #صِـيّتُيّ🤫 💗لَلَيّحً ـتُآجَ ـنٌيّ بّـكَلَ وُكَتُ #مِـوُجَ ـوُدُ 💔 💘مِـآبّـيّعَنٌِ صِـحً ـبّـتُيّ وُهِآيّ #تُرَبّـيّتُيّ🤨
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
20
گتٌلَهّ آحًبًک گلَيَ؟چنِک آتٌحًبً آلَعٌذِآبً_____# گتٌلَهّ بًیتٌيَ گلَيَ؟ ینِهّجّمً بًیتٌک خِرآبً_____# گتٌلَهّ مًآيَِّ آنِتٌهّ وٌعٌطِشُ گلَبًيَ عٌلَیک گلَيَ؟؟؟؟؟؟ آنِتٌهّ مًجّنِوٌنِ وٌتٌرکض🏃عٌلَتٌٌرآبً_____# آهّ هّ هّ هّ مًنِک یآزٍمًنِ کلَک عٌذِآبً_____#😔✌🎻 #حًًمًًوٌٌدٍٍيَِّ أّلََعٌٌمًًدٍٍأّ🌹✨🌹✨🌹✨🌹
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
25
سِهّآمًکْ بًآلَگلَبً صَّــَـآبًنِ #وٌلَآحًنِ وٌگلَبًيَ مًآبًچـﮯ آلَغُيََــَـرکْ #وٌلَآحًنِ بًسِبًبً حًبًکْ صّرتٌ شُآعٌر #وٌلَآحًنِ وٌگمًتٌ آحًنِ لَلَمًآيَحًنِ گلَبًهّ #عٌلَيَــَـهّ _
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
22
شُکْثًر هّمً بًدٍلَيَلَيَ يَآمًهّ عٌآنِهّ وٌتٌعٌذِبً يَآمًهّ وٌيَآمًهّ عٌآنِهّ يَعٌمًيَ آنِتٌهّ مًعٌآهّمً يَآ مًعٌآنِهّ تٌهّدٍ وٌتٌفُآزٍعٌ وٌتٌآهّتٌ عٌلَيَهّ
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
20
عٌٌشُُقُُــــــــــــتٌٌ آلََحًًــــــــــبًً مًًـــنِِ آسِِمًًـــــــــــــــکْ وٌٌشُُفُُــــــــــــتٌٌ آلََکْـــــــــــــوٌٌنِِ بًًعٌٌيََـــــــــــــــــوٌٌنِِکْ وٌٌمًًـــــآلََيََ روٌٌحًً مًًـــنِِ دٍٍوٌٌنِِــــــــــکْ وٌٌبًًکْـــلََ آخِِـــــلََآصّّ حًًبًًيََتٌٌــــــــــکْ أمًًيََـــــــــــرةّّ آلََــــروٌٌحًً أنِِآ سِِمًًيََتٌٌـــــــــــــــــــــــــــــــکْ لََوٌٌ آهّّــــدٍٍيََ لََـ ...
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
21
آلَمًآیسِئلَ عٌلَیکْ #آنِسِآهّ✋ وٌلَآتٌـسِئلَ عٌلَی #آخِبًآرهّ😞 #صّدٍیقُکْ لَوٌ غُدٍر وٌیآکْ💔 گــلَــهّ #آلَــدٍنِــیـآ دٍوٌآرهّ 😏
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
19
💪ثًکْيَلَ وٌمًآکْبًرتٌ بًيَوٌمً عٌ #آلَنِآسِ 😯 💋مًتٌوٌآضعٌ بًقُيَتٌ وٌمًرتٌفُعٌ #صّيَتٌيَ🤫 💗لَلَيَحًتٌآجّنِيَ بًکْلَ وٌکْتٌ #مًوٌجّوٌدٍ 💔 💘مًآبًيَعٌنِِ صّحًبًتٌيَ وٌهّآيَ #تٌربًيَتٌيَ🤨
❤كروب. حالات واتساب اشعار فيديوهات ❤
62
کْـرﺂﺂمًتٌــــيِّ_مًـثًـلَ_جّــهّـنِـمً__ 🔥 ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ أّذأّ_ﺂﺂقُـــتٌــربًـــتٌـ_مًـنِـهّــﺂﺂ__ 💥🚬🌚 ;▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ تٌــﺂﺂکْــدٍ_ﺂﺂنِـــکْ_صّــرتٌـ_مًيِّتٌـ)🔗 ;▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ غُيِّـــــر___ربًگ___مًأّ___يِّــۿــﺰنِيِّ