احمد کایا

گفتمش نقاش را نقشی کشد از روزگار. باقلم نقش حبابی بر لب دریا کشید
Open in app