حـٰཻكـٰـَہ عٖٖبــ۪۬ـوًّســؓ͢ـي ؛ ˛"♥️🍧 ء

90
Public channel
Open in app
يلا تصبحون علـّۓ. الف خير حبايبي
‏اسندج بگلبي اذا چان الچتف مخلوع♥️.
ٱښماِ۶ بٰڼـﯢتٱت 🧘🏻‍♀️♥ .
مـٰٰحـَٰـَُٰٰﺂمـٰيـَٰـَُٰٰٰهہ َ،"👩‍⚖🖤 ֆ ۦٰ،
دَٰٰٰٰٰڪتـٰٰـٰوࢪََٰٰٰهْٰہ َ،"👩‍⚕✨ ֆ ۦٰ،
مـٰٰمـٰٰٰࢪَٰٰضـٌٰـهْٰہ َ،"👩‍⚕💛 ֆ ۦٰ،
مـٰٰٰهـنـٰدَٰٰٰٰٰسَٰٰٰـٌْٰٰٰٰهہ َ،"👷‍♀💞 ֆ ۦٰ،
مـٰٰمـٰٰٰࢪَٰٰضـٌٰـهْٰہ َ،"👩‍⚕💛 ֆ ۦٰ،
"ڪل شيء سيڪون جميلاً قد لا يڪون اليوم ولڪن بالتأڪيد سيڪون ذٱټ يوم" 🍀💭 ,, "⚽⚽😌❤️ Her şey güzel olacak Belki bugün değil ama elbet bir gün.…💗  ....❀so_fi0
جَـمِعهِ مبّـآركهِ عَليكم وع الخلفُوِكمِ 🤲🍃
هـHelloـلو
آنِٰـِۢآقِٰـِۢۿۿہ فِٰ͒ـِۢتِٰـِۢآة - ⁽🙆‍♂️✨₎ֆ
ندماﭑن ڪلبي عٓل شۅڪ ⇢،₎😴࿐، 💔°َ⇣
ﺂﺂٰٰ۫وٰ୬ف ، ⁽😔💔⇣℡ٰٰ
مــﮩ๋͜͡‏ـــڼ⇣🐰🍟“
هٰہٰٖـــــــاٰ ͜❁̚͢❀🌛🌟‘
هـٰ̲ـہاٰ ❥♔ حٰـٰ̲يـﺂﺂتـِٰي ،🤭♥️ֆ⇣˝
• هۙهۜهِههْهـ﴿😹﴾ـههـــۣۙـہ↜✹⇣˝
ههههَِـَِـَِـَِـَِـَِههـَِـََِِـَِـَِٓـَِ(😂)ـَِـَِـَِـَِـِههـَِـَِـهههه
ﮪﮪﮪﮪﮪـ﴿🍷😹﴾ـۂ ┇❀↝
ﭑﭑهـﮧـٰۛﯢٰ୭͒ ☹️💔⇣
آٌنـّ ℳέ ـّيًٍٍّ❥₎⇣
اآنـٰۛتـۛـٰٚۿہ"̮♥️🙂،₎⇣"
❉انـَـۣ﴿﴾ۣۣۙـَـْتۛه⇣
انَـَY̷̳̜̩̐̌̋O̷̳̜̩̐̌̋U̷̳̜̩̐̌̋ـَتَ
❉انـَـۣ﴿﴾ۣۣۙـَـْتۛه⇣ عافـٰٓہٰٓ‌۪ـيتيَ ⁽🙈💞
عافـٰٓہٰٓ‌۪ـيتيَ ⁽🙈💞
‹ # ﻋـٰٖۧﺂℓ؋ِـٰٖﮧيټيُ ⚉😻“ )
۶ــ๋͜افيتي๋͜˛⁽🌝💗₎⇣
حٰـٰ̲يـﺂﺂتـِٰي ،🤭♥️ֆ⇣
حـﹻـ⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡༽⃚⃙ٖٖٜٖٖٜٖٜٖٜٖ᷍⃟⃖⃗༼⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡ﹻۧـيــ͊͜ـاٌّتــ̼ۤـي "﴾ֆ⁵⁰ᴷ
• احــٰٰ۫﴿💙﴾ﮩـبڪَ🙊⇣˝