❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️

31
Public channel
Open in app
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
ﻋـﻋـﻣـࢪي اﺂݪـﺣَـﺣَـݪـو٘ꪆ⁽⇣̀🧸💗
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
اﭑﻧـﺗـﻱ و٘ﺑـﺳـس⁽⇣̀🥺♥️
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
ﯾـﺧـࢪﺑـﯾـﺗـڪك ﺷـو٘ꪆ ﺣـﺑـﯾـﺗـڪك⁽⇣̀🥺♥️
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
27
ﻣـﺷـﺗـﻗـݪـڪك ڪـتـﯾـړـړ⁽⇣̀🥺😭💗
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
27
ﺷـﻣـﺣَﺣَــݪاﺂڪك⁽⇣̀🙈💗🥺
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
27
شَِشـَِتقتلـَِڪَُڪًِكَِ💗)
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
24
اﺂهـ۾ ﺷـي اﺂݪاﺧــݪآإق⁽⇣’🕊️💞
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
25
ﺳـﺳـو٘ﻓـاﺂ اﺂﺧـﺧـﺑـړﺮ اﺂݪـݪـهـۂ ﺑـ ڪـڪـﻝ ﺷـيـئ⁽⇣̀🙂💔😹
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
25
ﯾـاﭑ اﭑݪـهـهـﻱ ﺷـو٘ꪆ ﻏـݪـﯾـظ⁽⇣̀🙂🖤🖖
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
اﺂﻧـاﺂ ﺟـﺟـﯾـت⁽⇣̀👻💛‘🌸
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
ﺷـو٘ꪆﯾـهـۂ ﯙﺑـࢪﺟـعﻊ⁽⇣̀🧸💛
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
26
ﯾـݪاﭑ ﺩﻗـﯾـﻗـهـۂ⁽⇣̀🙁💛🌸
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
25
اﺂﻋـﻣـﻣـﻝ ﺣَـﺣَـاﺂݪـﻱ ﻋـﻋـ۾ اﺂﺑـڪـي⁽⇣̀😔😹💗
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
25
ݪاﭑ ﻣـﻧـࢪﺟـعﻊ ݪاﭑ،⇣̀💔🚶‍♂️
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
24
تٌـٌـمـــ༅ـٌـٌإأإآم⁽⇣̀💛۽
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
24
ﻋـﻓـو٘ڪك ﯾـاﭑ ﻣـﯙݪاﭑﯾـي⁽⇣̀😭😂💞
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
24
ﯾـاﭑ ﻋـﯾـﺑـو٘ꪆ،⇣̀☹️ َِ😂ََِِ✋🏻
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
23
ﺗـدو٘ꪆ۾ اﺂﻓـࢪاﺂﺣَﺣَـڪك و٘ﺗـﻏﻏـﯾـب اﺂﺣَﺣَـزاﺂﻧـڪك،💖
❣️❤️استوريات واشعار❤️❣️
20
قَـٰلبِۑ فِـٰي حَبـٰک تـٰﯠﯟرط ⇣😻♥️)