خــــتـلاافــیه بــت الـحـیـانـیـه ⃢ آنِـ؏ـﺰȊل طـگ اسـمـی یـتـشبه بــل رعـب. مـنــشـى كـروب آيـه بـت الحيـانـيه

#آنِـ؏ـﺰȊل #زوجــي: @h_9_97 #ونيٰجمٰهم ولا تخاوي احــد... بــت الــحـیـانـیـه ⃢ تاركه
Open in app