لاᮢျضـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖـۦـايـ⃡ۦཻོــٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖـूٰٰٖـقني حـࣰࣰــ͜͡ـࣰࣰུ࿔ــمࣰུـ̾ـ͍̾ــلي ৣ͜ثكيل#¹

يِّتّضّأّهِروِنِ بِحٌبِهِمَ لَګ. وِهِمَ مَنِ خَلَفِّګ. يِّتّګلَمَوِنِ عٌلَيِّګ ᶳ
Open in app