قَࢪفَٰ

‏انا متخلفه ، مُعقده ، صعبه ، عصبيه، بائسه ، مضطربه ، مريضه ، سيءه ، باهته ، خافته ، غريبه ، مُريبه ، مُخيفه ، عدوانيه ، متكبره ، جاحده ، خائنه ، مختله ، مخادعه ، متقلبه ، مجنونه ، متعبه ، مقرفه ، مزعجه، ولا ارغب بــ ٲحد ابداً وهذا الأمر يعجبني جداً.
Open in app