کْوٌنِ آلَمًوٌتٌ يَآخِذِنِيَ آلَمًوٌتٌ وٌخِلَصّنِيَ وٌرتٌآحً مًنِ هّلَ آلَدٍنِيَهّ 😔💔😭

آنِيَ مًنِ هّآيَ آلَدٍنِيَهّ مًلَيَتٌ وٌمًآعٌنِدٍيَ شُيَ آخِصّر 🥺😔بًسِ لَهّمً کْتٌنِيَ 🥺😔وٌعٌذِبًنِيَ
Open in app