Go to channel

زندگی متعالی

1871
‍ ‍ شراب عاشقان نخستین باده که اندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند چو با خود یافتند اهل طرب را شراب بیخودی در جام کردند لب میگون جانان جام در داد شراب عاشقانش نام کردند به گیتی هر کجا درد دلی بود بهم کردند و عشقش نام کردند ز بهر صید دلهای جهانی کمند زلف خوبان دام کردند جمال خویشتن را جلوه دادند به یک جلوه دو عالم رام کردند نهان با محرمی رازی بگفتند جهانی را از آن اعلام کردند چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بد نام کردند #موسیقی #هژیر_مهر_افروز @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1599027837.mp3

mp3
شراب عاشقان - @TranscendeLife