شاهدان

@Shaahedaan

شاهدان همه چيز را در خداوند وخداوند را درهمه چيز مي بينند و اين نگاه را به هر بياني بازگو مي كنند. كانال معرفي راه هاي ارتباط با خدا ادمین: @Shahedan

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.