Go to channel

فَغيابكَ

408
‏نعدّي ونعدّي ، ونتعدّى .