حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً

6787
- للـۃ كياتهه🧁💗. ▪︎مُلـඋـقات للتصميم 🎀 ، ▪︎ستوريات ﺂنسـتا 🎀 ، ▪︎افتارات نـازڪۿۃة 🎀 ، ▪︎هـيدࢪات & خخَِلفيات 🎀، ▪︎ﭬديوهات & رمزيات 🎀، ▪︎ﯛڪل ماهو جميـل ولطيفف 🎀، - شـغلاتي 🍇 :-@
Open in app
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
3211
❜˖˚˳⊹ . 𝖽𝗈𝗇 𝗍 𝗍𝗋𝗒 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗈𝗋𝗍𝗁𝗐𝗁𝗂𝗅 : . @STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1586
❜˖˚˳⊹ 𝗂𝗍 𝗂𝗌 𝖿𝗂𝗍𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝖺 𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗍𝗎𝗋𝗇 𝗈𝖿𝖿 . : @STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1872
Do you know that I am a failure? Oh yes, a great failure because I trust temporary people and this is how I described myself to you . : @STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1767
‏ ❜˖˚˳⊹ 𝗂 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝖿𝖺𝗋 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝗈𝗌𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗆𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖿𝗂𝗇𝖽 𝗆𝖾 . : @STOR_Y ˎˊ˗⠀‎
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1945
˛ 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖻𝗋𝗈𝗄𝖾 𝖺𝗅𝗅 𝖽𝗂𝗌𝗍𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝗀𝗈𝗍 𝗈𝗎𝗍 𝗈𝖿 𝗆𝗒 𝖽𝗈𝗀 𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗈𝗅 , 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝖺𝗌𝗌 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗎𝗅𝖾 𝗈𝖿 𝗌𝖾𝖼𝗍𝗌 𔘓.
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1584
❜˖˚˳⊹ ㅤ˛ 𝗂 𝗄𝗇𝗈𝗐 𝗍𝗁𝖺𝗍, 𝖻𝗎𝗍 𝗂 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖿𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝖺𝗆𝖾 𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗂 𝗄𝗇𝖾𝗐 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗐𝗂𝗇 .@STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1407
𝗂𝗍 𝗂𝗌 𝖿𝗂𝗍𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝖺 𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗌 𝗇𝗈𝗍 𝗍𝗎𝗋𝗇 𝗈𝖿𝖿 .
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1360
❜˖˚˳⊹ 𝗂 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝖿𝖺𝗋 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝗈𝗌𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝗋𝖾 .: @STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1423
˛ 𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗌𝗄 𝖿𝗈𝗋 𝖺 𝗌𝗍𝖺𝗋 , 𝗂 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗍 𝗍𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝖺𝗉 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 .
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1795
❜˖˚˳⊹ ˛ You can t change how people feel about you so don t try , Just live your life and be happy . @STOR_Y ˎˊ˗
حًکْ قـﮧ̯͡ــ̷ـــبــٰٰٰٖٖۧيݪةً مݪآئڪةً آلَـجّـحًـيَـمً
1662
𝗂 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝖿𝖺𝗋 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝗈𝗌𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗆𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖿𝗂𝗇𝖽 𝗆𝖾 : @STOR_Y ˎˊ˗