تــــاریــــخ پــــارســــیـــــان

@PERSIAN_History_7000_YEAR

* میزان انسان بودن هر کس درست به اندازه ی حس مسئولیتی است که نسبت به «پدر و مادر » «نیاکان » و «هویت خویش» دارد...* چرا که هرگز از رودی که خشک شده است ، بخاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی شود...

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.