مَِـۥـِمٛډمَِـۥـِمٛنهِـﮧَ مَِـۥـِمٛخًِخډﺮٱﺂتŊ

2140
ټٛﺮعٛبهِـﮧَمَِـۥـِمٛ نسہًٍۦـسمَِـۥـِمٛهِـﮧَ هِـﮧَو໑ٱﺂنهِـﮧَ ٱﺂن حٍَـحجٍَجو໑ ٱﺂو໑ مَِـۥـِمٛٱﺂ حٍَـحجٍَجو໑ ضلو໑ وﺮﺂنهِـ @n____2
Open in app