ما همانیم که میاندیشیم

9
مثبت اندیشان ما هیچ ما نگاه live and let live.
Open in app
kian mehr
555
قسمت پایانی کتاب ✨گفتگو باخدا❤ 🦋 نوید تغییرها ی آنچه بنام خدا رخ میدهد در جوامع... آنهم بزودی. راز عدد 11 فايل٣٩ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍 ✨🌏🦋 گفتگوی با ما 🦋🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061697.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061697
kian mehr
389
فايل٣٨ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍 ✨🌏🦋 گفتگوی با ما 🦋🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061668.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061668
kian mehr
305
فايل ٣٧ 🌏كتاب راز بزرگ عالم 📕كانال وقتشه بال پروازتو ببيني📕 ✨🌏🦋 ٭فرگشت٭ نقطه تکامل انسان وجداشدن از اجداد میمونی ... ""روح"" نظریه داروین

/home/devtamta/public_html/bots/1586061624.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061624
kian mehr
283
فايل ٣٦ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍 درمورد فرازمینی ها🦋✨ ٭آنها خود را نشان نمی دهند چون انسانها هنوزخود را نشناخته اند . میخواهند قبل از شناخت حقیقت خود ،دیگران رابشناسند! ✨🌍❤️

/home/devtamta/public_html/bots/1586061594.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061594
kian mehr
262
فايل ٣٥ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍 ٭ دیدن با دیدن فرق دارد٭ ٭ 🦋❤️😊٭ 🌟✨🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061565.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061565
kian mehr
252
فايل ٣٤ 🌏كتاب راز بزرگ عالم ٭هرچه در دایره کوچکتری قرار بگیری ،کوچکتر میبینی٭ ٭ ما نمیتوانیم خدا را با کلماتی وابزاری که خودمان اختراع کردیم تعریف کنیم.....٭🌟🌍✨

/home/devtamta/public_html/bots/1586061535.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061535
kian mehr
225
فايل٣٣ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061506.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061506
kian mehr
224
فايل ٣٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061477.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061477
kian mehr
228
فايل ٣١ 🌏كتاب راز بزرگ عالم

/home/devtamta/public_html/bots/1586061445.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061445
kian mehr
233
فايل ٣٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061416.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061477
kian mehr
259
فايل ٣٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061387.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061477
kian mehr
251
فايل ٣٠ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061357.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061357
kian mehr
282
فايل ٣٠ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061329.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061357
kian mehr
301
فايل ٢٩ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061287.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061287
kian mehr
286
رقابت با خود در جهان بعد از مرگ برای بهره بیشتر از محبت خدا درنهایت تودیگریک استفادکننده ازجریان محبت نیستی توخود اویی❤️🦋 فايل ٢٨ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061242.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061242
kian mehr
253
فايل ٢٧ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061209.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061209
kian mehr
234
فايل ٢٦ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061179.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061179
kian mehr
235
آگاهی از دنیای بعد از مرگ... بسیار لطیف... فايل ٢٥ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061149.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061149
kian mehr
244
راز دنیای پس از مرگ حقیقت تثلیث ✨🌍فايل ٢٤ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061119.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061119
kian mehr
235
انتخاب سرنوشت ها در لحظه اکنونِ بیزمان خدا ٭انتخاب،وتاثیرآن ٭جهان های موازی فايل ٢٣ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061090.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061090
kian mehr
222
فرمول مثال زده شده درکتاب رازبزرگ عالم👇 A = x - 2y +𝑧10 + √𝑘 پیشگویی آینده متغییر نجات آینده تا کنون بارها توسط محافظان نور صورت گرفته.❤️✨ واژگان_را_بیاد_آرید فايل٢٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061060.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061060
kian mehr
211
بیماری ،دلایل،قدرت ذهن احترام بخود کمک به خود همه چیز در خود از درون... من هستم.من او هستم واژگان_را_بیاد_آرید فايل ٢١ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061031.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061031
kian mehr
215
کودکان ستاره ایی... انتقال با وارد شدن مردم به ارتعاش بالا... فايل ٢٠ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586061001.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586061001
kian mehr
208
شما هنرنمایی بهترین موسیقیدان عالمید... فايل ١٩ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060972.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060972
kian mehr
219
فايل ١٨ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060943.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060943
kian mehr
229
تاثیرمعنویت قلب و اعدادبرDNA های خاموش٭ معنای انسان کامل ٭ ترمیم ومعجزه ها با روشن شدنDNAهای خاموش٭ راه توازدرون توست آیا تشابهی در این کتاب با معبد سکوت نمیبینید؟ واژگان_را_بیاد_آرید فايل ١٧ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060912.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060912
kian mehr
216
اعداد 11:11 22 33 9 7 3 فايل ١٦ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060883.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060883
kian mehr
214
میزان آگاهی از خویش٭ عشق بی شرط٭ فايل ١٥ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060853.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060853
kian mehr
217
فايل ١٤ ونیز ارزشمندتر . جهنم و بهشت تشبیهات مانند همان مثال کاغذو نقاشی دوبعدی اول کتاب ٭ نوع خواسته آرزو یا انتخاب٭ از۲۱۳صفحه ۸۱صفحه تاکنون ارائه شد. 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060824.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060824
kian mehr
212
نورو تضاد٭ انتخاب٭ بسیار ارزشمند است واژگان_را_بیاد_آرید فايل ١٣ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060794.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060794
kian mehr
206
فايل ١٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060765.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060765
kian mehr
211
قلب❤️✨ نه هیچ قلب فقط درون خود فايل ١١ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060730.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060730
kian mehr
238
فايل ١٠ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060701.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060701
kian mehr
228
فايل ٩ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060672.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060672
kian mehr
135
واژگان_را_بیاد_آرید فايل ٨ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060645.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060700
kian mehr
244
فايل ٧ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060615.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060615
kian mehr
243
فايل ٦ 🌏كتاب راز بزرگ عالم

/home/devtamta/public_html/bots/1586060586.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060586
kian mehr
216
فايل ٥ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060556.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060556
kian mehr
216
فايل ٤ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060532.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060532
kian mehr
203
فايل ٣ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060527.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060527
kian mehr
167
فايل ٢ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060497.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060497
kian mehr
182
فايل ١ 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060468.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060468
kian mehr
203
مقدمه... 🌏كتاب راز بزرگ عالم🌍

/home/devtamta/public_html/bots/1586060439.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1586060439
kian mehr
234
به نقطه ای میرسی که میبینی ظرفیت درونی ات پر شده ، باید بخشی از آن را بیرون بریزی و خالی کنی تا جا برای داده های بعدی باز شود و ظرفیتت بالاتر رود و دیگران نیز آماده ایجاد ظرفیت گردند. باید می نوشتم! آنچه می نویسم از آنچه است که میدانم یا به خاطر میاورم، شما هم میدانید و به خاطر میاورید هرگاه خودتان بخواهید. ساده شروع میکنم و ساده مینویسم چون حقیقت در سادگیست.....هدف پاسخ به سوالات نیست چون سوالات ...