روانشناسی تخصصی کودک ونوجوان

76
کانال تخصصی روانشناسی کودک ونوجوان
Open in app
روانشناسی تخصصی کودک ونوجوان
871
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔴عوامل عزت نفس پایین در کودک 🔹والدین انتقادگر 🔸والدین مقایسه گر 🔹طرد شدن از سوی والدین 🔸طرد شدن از سوی خواهران و برادران 🔹طرد شدن از سوی همسالان 🔸عیب و نقص های واقعی 🔹والدین کمالگرا 🔸والدینی که در فرزند احساس گناه را پرورش می دهند. 🔹والدینی که به هیجانات کودک بها نمیدهند. روانشناسی کودک ونوجوان👇 https://tt.me/Mentalhealthspecialist
روانشناسی تخصصی کودک ونوجوان
634
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔴عوامل عزت نفس پایین در کودک 🔹والدین انتقادگر 🔸والدین مقایسه گر 🔹طرد شدن از سوی والدین 🔸طرد شدن از سوی خواهران و برادران 🔹طرد شدن از سوی همسالان 🔸عیب و نقص های واقعی 🔹والدین کمالگرا 🔸والدینی که در فرزند احساس گناه را پرورش می دهند. 🔹والدینی که به هیجانات کودک بها نمیدهند. روانشناسی کودک ونوجوان👇
روانشناسی تخصصی کودک ونوجوان
680
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔴عوامل عزت نفس پایین در کودک 🔹والدین انتقادگر 🔸والدین مقایسه گر 🔹طرد شدن از سوی والدین 🔸طرد شدن از سوی خواهران و برادران 🔹طرد شدن از سوی همسالان 🔸عیب و نقص های واقعی 🔹والدین کمالگرا 🔸والدینی که در فرزند احساس گناه را پرورش می دهند. 🔹والدینی که به هیجانات کودک بها نمیدهند. روانشناسی کودک ونوجوان👇 @sirghorbani