آمۆرٍهہ

آبِوُيّــّ لـڜيّــّخِ يّــّگۆلـ زغًيّــّره وُعًلـيّــّهہأ سُلـوُبِ بِسُ ألـلـه لـسُِِأِِتًر لـوُ ِِتگعًد بِديّــّوُأن ِِتًسُگِِتً عًڜأيّــّر 🖤😌
Open in app