عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ

448
قــ̺̽ـنـٰ̲ـّٔٱهـٰـَہ عــ͈͛ـب̯إره عــۧ͜ـنـٰـَہ إلــ̼͊ـكٌّيـّ̐ـإتــ͚͞ـه ؤبــ۪ؒـس (⏰💛ء آذا كــ̥̐ـثــ̼͊ـر ألــ̈͜ـمــ̯̮ـقــ۪ۗـلــ̈͜ـديــؔ͜ـنـٰـَہ تــ̧̛ـعّٰنــ̼ۡـي إنــ͚͞ـّٔكـٰـَہ آلــ̧̛ـآفــ̡̢͡ـضــ۫͜ـل ۦٰ‏┋❥ ͢˓🦁💛ۦ‏ تٖعيٛشۄنَ ۅتتڪݪمۅن بظهٛࢪنا ۅنعيشہٛ ونحࢪڪ ډمڪم ۄنݪبسڪم 40 ﯠﺑﺑـسـꫂللـٰهَـۃ ~🖤🙇 .
Open in app
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
73
اسمك ; حوراء عمرك ; ١٧ طولك ; ١٦٧ يااحيوان تحبه ;كلب اكله تحبهاا ;كلشي تدرس وياا مرحله ;ثالث متوسط سعيد بحياتك ;مو كلش ياا دوله تحب تروحلهاا ;كوريا حلوه القناه لو لا 😶اي حلوه
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
66
فطـو . 15. 161. صديقتي اجـمل حيوان . ڪلشي احب . رحت ثالث . لحمدلله . ڪوريا . هستوني شفته 😂
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
79
مال ضوجههه 😹🙂❤️ اسمك ;علي عمرك ;17 طولك ;189 يااحيوان تحبه ;كلب لان وفي اكله تحبهاا ;بيزه تدرس وياا مرحله ;ثالث متوسط سعيد بحياتك ;زربه بحياتي ياا دوله تحب تروحلهاا ;محد يستقبلني لان عراقي حلوه القناه لو لا 😶🦋 ; هستوني ضفتوني للمشاركهhttps://tt.me/Z_zn
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
76
اسمك ;لين عمرك ;18 طولك ;ماعرف يااحيوان تحبه ;قطه،جلب اكله تحبهاا ;دجاج تدرس وياا مرحله ;سادس سعيد بحياتك ;يعني ياا دوله تحب تروحلهاا ;گوريا،ترگيا حلوه القناه لو لا 😶🦋 ;اجننن
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
74
اول مشاركه + نورتي يعمرييي 🥺
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
89
مال ضوجههه 😹🙂❤️ اسمك ; عمرك ; طولك ; يااحيوان تحبه ; اكله تحبهاا ; تدرس وياا مرحله ; سعيد بحياتك ; ياا دوله تحب تروحلهاا ; حلوه القناه لو لا 😶🦋 ; للمشاركهhttps://tt.me/Z_zn
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
85
- تمسڪٰٖك ﭑيديہ ۅٛنعٰـَديہ شۅٛاࢪع ﺎݪدنيـﭑ بدۅٛن ڪٰٖݪام
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
85
لعل الله يُفاجئُنا بما نتمنّى قريبا ً . 🙊♥️
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
91
:لو ڪان خيࢪاا لبقـى لـو ڪان مشتـاقا لأتـى ♥.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
92
سابقئ منتضره تلك الرساله حتا وان طالت سنين):🥺💔
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
123
لَيل طويَل واغّنيهة ويدكَكِ 💞🦋.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
109
شحلاتڪ ، من تمر ع البال ڪلها تصيح بالڪ وين 😔♥️
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
106
وأنام الليل والگاني أحِبك حتى بأحلامي ❤️
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
112
- ڪِلبيَ مٛرايدِ غريبَ يريدِ ڪِلبكَ 💗
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
109
منو عندة ارقام امريكية مقابل اعضاء @A_w19
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
105
اللهم أيام لطيفه وفرح منتظر 🕊💗
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
91
اللهم هون علينا حمل الحياة وثقلها 💗،
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
83
‏اللهَّـم عطـاء يـجـبـر الخاطر ويُـقِرّ العــيـن 💗
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
88
خيرُ اللهِ قادم فلايحزنك مُرّالحياة 💗.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
85
لكل فعل ردة فعل لسنا مجانين لنتغير فجأة .؟
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
81
³¹³ يا صاحب الزّمان .. فينا احتياجٌ عميقٌ لوجودك بيننا .. 💔
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
83
عقوݪ فاެࢪغه، انفس مࢪيضة، تطفݪات غبية،مشاެعࢪ كاذبه، ناެس محبين ݪݪڪݪام اݪمستهلك،مجتمع غبي مقࢪف 𖤐.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
87
اللهم صلي على محمد وآل محمد شـبيـڪَ!
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
85
انتـ̷ِْـ ـۿہ
﮼تششقلبوا 🤸‍♂️💗 ﮼اخختصاراتي 🐣💗
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
84
﮼وقلبي في حبها ضاع واڪتفى🧸💗.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
90
﮼‏فماذا بعد عيناك أهوى ياتُرى🧸💗.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
85
﮼وأخ لو تقره الحچي الما ينكتبلك🧸💔.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
82
﮼ﻣن جوھ تاݛسھَة الدمع ومن بره احسنهة دݛع🧸💔.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
78
﮼وأخ لو تقره الحچي الما ينكتبلك🧸💔.
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
91
-﮼طِيبَۿ ﺂلمـُوصليـَۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
89
-﮼سَارۿ ﺂلبـَغغـَداديۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
92
-﮼رِيمَۿ ﺂلحَلاويـَۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
86
- ﮼مَروُۿ ﺂلڪـَربلائـَيۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
84
-﮼شَمسَۿ ﺂلنجـَففـَيۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
87
-﮼نُوشَۿ ﺂلبصـَراويـَۿ 🌾🤎⤹.•
عِـೋـنِـೋـعِـೋـآنِـೋـمِـೋـ
100
كابر لا تحن ، لترجعك اغنية !! 💔