ایالات متحده لکستان

25
لکستان
Open in app
هادی
83
_____€€__________€€
Ahmad
82
I no can spek english. Im sary
jordanknight
64
Oh that's good whats your occupation?
دیااکو
36
درود بر شما باد
6220

گلوریا روحانی.آواز.mp3

mp3
@Tarane_Gademi telegram channel - گلوریا روحانی.آواز
35
پر کن ی إ ترانه لکی و لری
34
ارا ایی کاناله ترانه لکی کم دیری
36
وکل تون
35
س لام
mirrr
31
سلام، یه خو جنک کردی هایته ور
لکستان
30
جواو سلام نینان آسمان مایه وار
35
یه نهاتیکه
کاکاون
32
دیته‌ چوی‌ دسمانه‌ دنیا‌ کوتا‌ بیه‌ هی‌ دادبیدادمه‌ روژه‌ قیامتمه‌
کاکاون
32
وختانه‌ خیر
رهگذرم دل نبند
34
روژه که چیمن ارا همایش نورآباد اویجه هتوی اسمی ویادم چیه ولی فامیلی اولاد بی وته مه وت بوری وگردم تا بچیم زردلان مستند بسازم وتم وقت نیرم بعد چند روژ پیش چوی ارا آبادی ایمه میمزاکم وگردی چوی
رهگذرم دل نبند
38
چند روژ پیش یه مستند سازی هتوی وره زردلان مستندی سازیه واسم مستند کاژآور
رهگذرم دل نبند
31
گیو مه
وجدت قسم برار زامه
رهگذرم دل نبند
39
وتنه مه چو بوریمه کوین ایرانیل
یا قمر بنی هاشم
رهگذرم دل نبند
34
ارانم بیل. حتما
چشم بهرامی برا
۹۶/۶/۲۴
37
سید که فرشاد برا منه
گیو مه
39
خدا چه ای تم تمه هم‌قط ماو
وتنه مه چو بوریمه کوین ایرانیل
35
فرشاد کچکه سر
😄
34
دگدر تلیاخ ایرانی کاشت زردلان
ویرت نچو
33
دگدر تلیاخ ایرانی کاشت زردلان
ارانم بیل. حتما
رهگذرم دل نبند
31
خدا چه ای تم تمه هم‌قط ماو