راهبران فرش دستباف نفيس چهارراه جاده ابريشم

8
تبادل اطلاعات در مورد طرح و نقش فرشهاي دستباف شهرهاي مختلف ايران
Open in app
92
77
44
33
26
25
21
18
14
13
15
16
12
12
15
18
18
14
13
13
16
15
13
13
14
16
13
15
15
15
17
15
16
17
15
19
17
21
129
105
77
58
60
51
44
33
35
32
32