آثار استاد ایلیا «میم»

5591
خوانش و ارائه آثار استاد ایلیا «میم» ✔️ این کانال وکانال مرتبط به آن توسط دوستداران استاد ایلیا «میم» اداره میشوند وهیچ ارتباطی باشخص استادندارند. کانالهای دیگرما: https://tt.me/TranscendeLife https://tt.me/YogaNidRa1
Open in app
آثار استاد ایلیا «میم»
622
بسم الله ونه جز الله- ص١۵۵ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587465526.mp3

mp3
بسم الله ونه جز الله - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
563
فهرست- ص١۴ مقدمه ای بر زداينده جهل و تاريكي - ص١۵٣ @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587465366.mp3

mp3
فهرست و مقدمه زداينده جهل و تاريكي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
437
#بخش_پنجم #زدایندۀ_جهل_و_تاریکی «خدا را بخوانيد. بخوانيد با زبان، با ذهن و با قلبتان و آنگاه بشنويد آنرا از زبان روحتان.» توصيه شده كه اگر ميخواهيد در جريان اين تعليمات قرار بگيريد، به تدريج كتاب را بخوانيد «رهايش نكنيد تا رهايتان نكند» پی دی اف جریان هدایت الهی #جریان_هدایت_الهی استاد #ایلیا_میم @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
324
او آمده - ص١۵٢ پایان بخش چهارم #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587464178.mp3

mp3
او آمده - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
331
خدا را و نه خود را - ص١۵٠ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587463223.mp3

mp3
خدا را و نه خود را - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
315
ملكوتيان -ص١۴٨ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587462152.mp3

mp3
ملكوتيان - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
278
بیاد آورید - ص١۴٧ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587461275.mp3

mp3
بياد آوريد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
309
باز گرديد- ص١۴۴ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587456204.mp3

mp3
باز گرديد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
308
مرگ را - ص١۴٣ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587454163.mp3

mp3
مرگ را - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
333
اهل آتش - ص١۴٢ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587453460.mp3

mp3
اهل آتش - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
310
بياييد- ص١۴٠ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587452220.mp3

mp3
بياييد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
341
دوست بداريد، دوست بداريد، دوست بداريد- ص١٣۶ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587449311.mp3

mp3
دوست بداريد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
348
آرام باشيد- ص١٣۵ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587446068.mp3

mp3
آرام باشيد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
350
در حضور حي- ص ١٣٣ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587444367.mp3

mp3
در حضور حي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
507
بشنوید- ص١٣٢ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1587067100.mp3

mp3
بشنوید - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
496
تسليم باشيد تا رستگار شويد- ص١٢٩ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1586980020.mp3

mp3
تسليم باشيد تا رستگار شويد... - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
350
دوباره مي آيد- ص١٢٨ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1586934655.mp3

mp3
دوباره مي آيد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
314
فهرست بخش چهارم- ص١٣ توضیح - ص١٢٨ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا

/home/devtamta/public_html/bots/1586852875.mp3

mp3
فهرست بخش چهارم / توضیح - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
383
#بخش_چهارم_صدای_آسمان «خدا را بخوانيد. بخوانيد با زبان، با ذهن و با قلبتان و آنگاه بشنويد آنرا از زبان روحتان.» توصيه شده كه اگر ميخواهيد در جريان اين تعليمات قرار بگيريد، به تدريج كتاب را بخوانيد «رهايش نكنيد تا رهايتان نكند» پی دی اف جریان هدایت الهی #جریان_هدایت_الهی استاد #ایلیا_میم @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
318
حجاب هاي نور- ص١٢۴ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1586777571.mp3

mp3
حجابهاي نور - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
316
شيطان پرستي يا خدا پرست-ص ١١٩ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1586768014.mp3

mp3
شيطان پرستي يا خدا پرست - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
383
زنجيرهاي اسارت، تعلّق و وابستگي - ص١٠۴ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1586415747.mp3

mp3
زنجيرهاي اسارت، تعلّق و وابستگي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
426
برداشتهاي ما حدود ما - ص١٠٠ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1585560559.mp3

mp3
برداشتهاي ما حدود ما - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
404
توهم دانايي، خواب مرگبار - ص۹۸ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1585498096.mp3

mp3
توهم دانايي، خواب مرگبار - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
482
محروم از آسمان - ص٩٧ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1585480323.mp3

mp3
محروم از آسمان - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
474
فهرست بخش سوم-ص١٣ @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1585478776.mp3

mp3
فهرست بخش سوم - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
197
#بخش_سوم_مکرهای_شیطان_و_دام_های_مرگبار «خدا را بخوانيد. بخوانيد با زبان، با ذهن و با قلبتان و آنگاه بشنويد آنرا از زبان روحتان.» توصيه شده كه اگر ميخواهيد در جريان اين تعليمات قرار بگيريد، به تدريج كتاب را بخوانيد «رهايش نكنيد تا رهايتان نكند» پی دی اف جریان هدایت الهی #جریان_هدایت_الهی استاد #ایلیا_میم @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
540
‍ ‍ تا از خودت شروع نکنی، بهار را تجربه نخواهی کرد. حتی اگر صدها بهار در بیرون از تو بیاید و برود و همه به هم و از جمله به تو ، آن را هزاران بار شادباش گویند، بهار واقعی باید در درون تو متولد شود ؛ و بهار را تجربه نخواهی کرد ، مگر آنکه رخت آگاهیت نو شود. تا آگاهیت رشد نکند و جوانه های فهم در تو نشکفد، درخت ذهنت بارور نمی شود و آرامش میهمان منزلت نمی شود. استاد #ایلیا_میم #نوروز_پیروز #سال_نو_مب ...
آثار استاد ایلیا «میم»
808
نیایش نوروزی به زبان شیرین پارسی‌ گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده مهر و سپهر برترینش کن برایم این زمان و این زمین #نوروز_پیروز @TranscendeLife
آثار استاد ایلیا «میم»
751
‍ ‍ درسی برای امروز مشت بسته ات را باز کن..... اجرا: #سعید_الیف #درسی_برای_امروز #نوروز_پیروز #سال_نو_مبارک @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1584668162.mp3

mp3
saeid ALif /سعید اَلیف - ⚡مشتِ بسته ات را باز کن...
آثار استاد ایلیا «میم»
749
درسی برای امروز مشت بسته ات را باز کن بیاید همه با هم در آستانه سال نو چشم دل و مشت ترس و وابستگی هایمان را به روی زندگی بیکران باز کنیم و در آزادی و رهایی شاهد معجزه دستان گشوده باشیم. آغاز سال نو بر شما خجسته و شادباش باد با احترام و سپاس از همراهی تان: #نورا #درسی_برای_امروز #نوروز_پیروز #سال_نو_مبارک @TranscendeLife
آثار استاد ایلیا «میم»
693
‍ ‍ تا از خودت شروع نکنی، بهار را تجربه نخواهی کرد. حتی اگر صدها بهار در بیرون از تو بیاید و برود و همه به هم و از جمله به تو ، آن را هزاران بار شادباش گویند، بهار واقعی باید در درون تو متولد شود ؛ و بهار را تجربه نخواهی کرد ، مگر آنکه رخت آگاهیت نو شود. تا آگاهیت رشد نکند و جوانه های فهم در تو نشکفد، درخت ذهنت بارور نمی شود و آرامش میهمان منزلت نمی شود. استاد #ایلیا_میم #نوروز_پیروز #سال_نو_مب ...

/home/devtamta/public_html/bots/1584667491.mp3

mp3
با صدای ضحی-مرتضی سرمدی - بهار را از خودت شروع کن
آثار استاد ایلیا «میم»
691
‍ تا از خودت شروع نکنی، بهار را تجربه نخواهی کرد. حتی اگر صدها بهار در بیرون از تو بیاید و برود و همه به هم و از جمله به تو ، آن را هزاران بار شادباش گویند، بهار واقعی باید در درون تو متولد شود ؛ و بهار را تجربه نخواهی کرد ، مگر آنکه رخت آگاهیت نو شود. تا آگاهیت رشد نکند و جوانه های فهم در تو نشکفد، درخت ذهنت بارور نمی شود و آرامش میهمان منزلت نمی شود. استاد #ایلیا_میم #نوروز_پیروز #سال_نو_مبار ...
آثار استاد ایلیا «میم»
676
‍ ‍ سلام همراهان گرامی تا دقایقی دیگه سال نو آغاز میشه و گردش روزگار خودش رو با بهاری دوباره نو می‌کنه. گردش روزگار و فصول سال معلم بزرگی برای ما هستن. فصل ها به ما میگن درخت زندگی نمی تونه همیشه میوه داشته باشه یا همیشه شکوفه باران باشه، بلکه شکوفه های زیبا و میوه های رسیده محصول عریانی پاییز و سرمای منجمد کننده زمستون هستن. درخت ها به ما میگن ما شاد و سرمست با شکوفه های زیبا در بهار زندگی ...
آثار استاد ایلیا «میم»
659
‍ بهار مي‌آيد و ابرهاي بركت به بالاي سر ما مي‌رسد و باران زنده كننده مي‌بارد و مي‌بارد. نه آن باراني كه پيش از اين باريد و جانمان را دزديد و بيماري و مرگ آورد. نه آن باران خزان‌آور و حزن‌انگيز كه باران روح‌انگيز باران روح مي‌بارد. و آن ابر كه باريد، جانمان را كاويد و روح مان را در نورديد. از آن است كه چشمه جانمان جوشيد و جز آن ننوشيد و نيوشيد و نينديشيد. ديگر چشمه در خود نگنجيد. جنبيد و جهيد و ...
آثار استاد ایلیا «میم»
730
مناجات سحر دعای آخرین سحر سال ٩٨ سال نو، از آغوش مطهر خداوند فرا می‌رسد و قلب من نیایش می‌کند: خدایا! مرا متبرک کن تا هر روز که در راه رسیدن به {تو} گام بر می‌دارم با تحسین و حیرت زیبایی را بجویم که همان را به انجام رسانم به برداران و خواهرانم یاری رسانم تا بار خود را در فراز و نشیب زندگی بر دوش کشند. و هر روز نیایش کنم: در آفتاب و باران بادا که خواست {تو} تحقق پذیرد. آمین یا مقلب القلوب و ال ...
آثار استاد ایلیا «میم»
297
عزیزان بخاطر درگیری کاری برای ادامه مرور و اصلاح فایل های گذشته لطفا شکیبا باشید سپاس فراوان ادمین اصلی کانال: #نورا
آثار استاد ایلیا «میم»
470
با سپاس از صبر و شکیبایی شما در اصلاح و مرور فایل های گذشته ❤️
آثار استاد ایلیا «میم»
362
تصويري از هنر عشق ورزيدن - ص٩٣ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا پایان بخش دوم @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583309196.mp3

mp3
تصويري از هنر عشق ورزيدن - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
400
راه هدف - ص٩٢ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583307784.mp3

mp3
راه هدف - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
392
نور و محبت خواهد آمد - ص٩١ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583307304.mp3

mp3
نور و محبت خواهد آمد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
289
ريسمان الهي -٨۶ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583304814.mp3

mp3
ريسمان الهي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
344
تعاليم اسرار - ص٨٠ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583232416.mp3

mp3
تعاليم اسرار - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
278
ببينيد و بشنويد-ص٧٧ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583227758.mp3

mp3
ببينيد و بشنويد - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
291
بيماريهاي هلاك كننده و اكسير زندگي - ص۷۴ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583226517.mp3

mp3
بيماريهاي هلاك كننده و اكسير زندگي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
391
منتخبين او - ص ۶۹ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583087133.mp3

mp3
منتخبين او - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
366
تعاليم نور و تاريكي -ص۶۶ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583084908.mp3

mp3
تعاليم نور و تاريكي - @ILiya_Mim
آثار استاد ایلیا «میم»
356
بود شما در نبود شماست - ص ۶۴ #جریان_هدایت_الهی برگرفته از سخنرانی های استاد #ایلیا_میم تدوین: #پیما_الهی خوانش: #نورا @ILiya_Mim

/home/devtamta/public_html/bots/1583084904.mp3

mp3
بود شما در نبود شماست - @ILiya_Mim