هویا

⭕️ پکیج‌های ویژه درج آگهی در مجموعه رسانه های هویا 🔻پکیج ساعتی : 🔹هر ساعت آگهی فقط "۵" تومان! 🔻پکیج شبانه : 🔹شب تا صبح ۱۲ ساعت فقط "۱۵" تومان! 🔻پکیج شبانه ۲ : 🔹دو شب | ۱۲ ساعت | فقط "۲۵" تومان! 🔻پکیج ویژه هفتگی + ۱ روز : 🔹یک هفته شب تا صبح فقط "۴۰" تومان! 🔻پکیج دو هفته + ۲ روز : 🔹دو هفته شب تا صبح فقط "۷۰" تومان! 🔻پکیج ویژه ماهانه : 🔹یک ماه هرشب ۱۲ ساعت فقط "۲۰۰" تومان!
Open in app