زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠

13
Public channel
Open in app
زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠
21673
احتِاﭺ شِخصَ أنسى بهِ الزمنَ القبيحَ
زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠
265
زيــٱدۿ دعٓـمہ #بـٱرۅن ☑️. #ﭑلزيٱدۿ_100
زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠
5637
- ݪستـۿ☽د؏ـم 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 ☾ - لسـتۿ د؏ـم بـٱࢪﯢטּ للقنـوات الصـغيرة 🔱. - ﺂستقبـل قنـوات مـن_700ال،1kشࢪط التفـآ؏ـل ☑️. - ﭑضٱفٱت من 70 ﭑلۍ 100 ☑️. - ڒيـﭑدۿ د؏ـمہ ☑️. @DDFQ -للمشـآرڪۿ بد؏ـم @DDFO ☑️.
زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠
159
زيــٱدۿ دعٓـمہ #بـٱرۅن ☑️. #ﭑلزيٱدۿ_100
زيـٱده د؏ــمہ 𝐁𝗮𝗿𝗼𝗻 𓃠
157
زيــٱدۿ دعٓـمہ #بـٱرۅن ☑️. #ﭑلزيٱدۿ_100