ﺳ̲ ت̲ورّيٱت̲ ٱﻧ̲ ـﺳ̲ ت̲ٱ بِﻧ̲ ـٱت̲ ٱخت̲صـصـٱرّٱت̲ رمـࢪ࣪يات بٰنـات 💛⁾ֆ‘

271
Public channel
Open in app
ڪُل جَنـازه تُعبـرنـي اڪول بـ ڪلبي كون انـھ ..🥺💔
ﻧ̲ ـيحبِڪـمـ ،! 🚜💕 ⇣
شِٰہٰٰنَِٰہيِٰہ مـنَِٰہ طۨہٰٰمـآطۨہٰٰھہ رٰبّہيِٰہ ❥🦁℡ ↵ ⁽💛⁾ֆ‘
• شصـَٰـَُٰٰٰــﺂََٰٰٰٰٰٰيـٌْٰٰٰٰر ˛⁽😕💗⇣
• يـَٰـَُٰٰٰفـدوٰꪆﺂﺂََٰٰٰٰٰٰ َٰٰ،"🤭💞 ֆ ۦٰ
𓆩 نــ͒͜ـّٔوًّرتـٰـَہ 𓆪
ۅڪْڪْڪْييي ❥┊⁽ ℡🦁🌸
يـَاﺳسـَميـن | YᗩՏᗰᗴᗴᑎ 🌱🎸 . ڪـﯡﯟثــَـڕ | KᗩᗯTᕼᗩᖇ 🌱🎸 . زنـَـوبـَۿۿۃ | ᘔᗩIᑎᗩᗷ 🌱🎸 . ﺳسـَـٱرۿہٰ | Տᗩᖇᗩᕼ 🌱🎸 . نُــوَرهہٰ | ᑎOᖇᗩᕼ 🌱🎸 .
💘☻َ ֆ ۦٰ،
פـَﺳـﭑبـَʊ̤ تيـَڪہ تـَوڪہ
פـَﺳـﭑبـَʊ̤ بـَوﯡبجـَʊ̤
פـَﺳـﭑبـَʊ̤ تـَوﯡيتـَر
פـَﺳـﭑبـَʊ̤ تـَيليڪَرام