ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀᴠᴅʏʟɪ | ᴀʟʙ

59
Open in app
Sa i përketë mëkateve të cilat janë kufër, siç është shirku ndaj Allahut, adhurimi ndaj idhujve, therja e kurbanit për ta, t'a ofendosh Allahun (تعالى), t'a ofendosh të dërguarin (ﷺ), t'a përbuzësh Mus'hafin si dhe të tjera, pra këto janë prej mëkateve të mëdha të cilat janë kufër i madh, pa marrë parasysh vepruesi i tyre i konsideron të lejuara apo nuk i konsideron, pra kjo me konsensues të selef ...
“KEQARDHJA PËR MËKATET” 🎙 Abdullah Avdyli
Pyetja [177] Çfarë është rukje e ligjësuar sheriatikisht? Përgjigjja: Pra ajo e cila është e pastërt nga Kurani dhe Sunneti, të lexohet në gjuhën arabe, si dhe ai i cili bën rukje dhe atij të cilit i bëhet, të besojnë se efekti i saj nuk ndikon vetëm se me lejen e Allahut (عز وجل). Xhibrili (عليه السلام) i ka bërë rukje Profetit (ﷺ). Muslimi: [7/13]; Ibn Maxhe: [3523]; Ahmedi: [6/160]. Gjithash ...
“DASHURIA NDAJ FESË ISLAME” 🎙 Abdullah Avdyli
INSHAA ALLAH SË SHPEJTI LIGJERATA E RADHËS, NJOFTONI EDHE TË TJERËT!
• Një sqarim i shkurtër se çfarë do të thotë “asket (zāhid)”, për ata që nuk e kuptojnë këtë. Asket do të thotë ai i cili nuk e lakmon jetën e kësaj bote, porse e lakmon shpërblimin e Allahut dhe punon për ahiret duke mos shikuar dhe shpresuar në shpërblimin e krijesave, pra asketi nëse humb diçka nga kjo botë nuk hidhërohet dhe as nuk mërzitet si dhe nuk gëzohet dhe nuk dashurohet pas dëshirave, ...
Ahmed bin Ebi el-Havarij ka thënë: E kam ndëgjuar Eba Sulejman ed-Daranij duke thënë: “Nuk është asket ai i cili i hedhë anash brengat e kësaj bote ndërsa kërkon rahati prej saj, ngase kjo është rahati, porse vërtetë asket është ai i cili i hedhë anash brengat e kësaj bote ndërsa lodhet në të për Ahiretin e tij.” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ “Libri i zuhdit të madh” [fq. 133] ■ Autori: Imami/Hafidhi, Ahm ...
Për ndonjë paqartësi në lidhje me përkthimet dhe shkrimet e kanalit, apo për diçka e cila është e nevojshme të sqarohet dhe komentohet më mirë dhe më qartë, e kështu me radhë: 📩 tt.me/AbdullahAvdyli
Davud bin Ebi Hindi ka agjëruar katërdhjetë vite duke mos ditur askush për këtë. Ai e merrte drekën e tij (ushqimin) dhe dilte për të shkuar në dyqanin e tij, kështu që rrugës e jipte sadaka. Njerëzit të cilët punonin në treg mendonin se ky ka ngrënë ushqim në shtëpi, ndërsa familja e tij mendonin se ka ngrënë ushqim atje në treg. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Libri: “el-Mud'hish” [fq. 420] ■ Autori: Ibn el ...
92
97
Malik bin Dinar ka thënë: “Brenga jote për dunjanë, nga zemra jote e largon brengën për Ahiret, ndërsa gëzimi yt për dunjanë, nga zemra jote e largon ëmbëlsinë e Ahiretit.” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ “Libri i zuhdit të madh” [fq. 221] ■ Autor: Imami/Hafidhi, Ahmed bin el-Husejn el-Bejhakijj ■ Recensues: Profesor/Doktor Tekijjuddin en-Nedvijj ■ Përktheu: Abdullah Avdyli
90
ᴘᴇɴᴅɪᴍɪ ᴘʀᴀɴᴏʜᴇᴛ ᴘᴀʀᴀ ɢᴀʀɢᴀʀᴇ̈s, ᴀsʜᴛᴜ sɪç ᴇ̈sʜᴛᴇ̈ ᴛʀᴀɴsᴍᴇᴛᴜᴀʀ ɴᴇ̈ sʜᴇʀɪᴀᴛɪɴ ᴇ ᴘᴀsᴛᴇ̈ʀᴛ. Kjo është çështja e gjashtë, pra nëse plotësohen kushtet e pendimit, atëherë pra ajo pranohet për çdo mëkat pa marrë parasysh a është kufër apo jo. Allahu (تبارك وتعالى), i ka ftuar në pendim të gjithë robërit e Tij. Allahu i ka ftuar në pendim ata të cilët kanë thënë se Mesihu është Allahu, ata të cilët kanë ...
84
• Pyetja: Kërkojmë sqarim të dallimit ndërmjet jobesimtarëve dhe pasuesve të librit, dihet se pasuesit e librit janë jehudët dhe krishterët, pra këta janë jobesimtarë, kështu që cili është dallimi ndërmjet këtyre (dallimi ndërmjet jobesimtarëve dhe pasuesve të librit)? Allahu ju shpërbleftë juve dhe neve me çdo të mirë. • Përgjigjja: Pra, të gjithë këta janë jobesimtarë. Pasuesit e librit - jehud ...
69
84
99
Transmetohet se Ejjūb es-Sihtijānij (Allahu e mëshiroftë), ngritej për namaz nate dhe e fshihte këtë, kështu që para syfyrit ai e ngrihte zërin e tij (gjoja se tani është zgjuar nga gjumi). Ai thoshte: “Kur përmenden njerëzit e devotshëm, unë jam i përjashtuar.” Poashtu ai ka kryer katërdhjetë haxhe. ■ Selvetul-ahzāni bimā ruvije an dhevī el-'Irfāni [fq. 72] | Ibn el-Xhevzi ═══════════════════ P ...
131
131
Transmeton Ibn Ebi ed-Dunja me zingjir nga Abdullah bin 'Umer, se ky ka pirë ujë të ftohtë, pastaj ka qajtur duke e shtuar edhe më shumë të qajturit, andaj iu është thënë: Përse qanë?, Ai tha: E kujtova ajetin nga Libri i Allahut: “Dhe ndërhyhet ndërmjet tyre dhe ndërmjet asaj që dëshirojnë ata.” [SEBE'; 54]. Kështu që, kuptova se banorët e zjarrit nuk dëshirojnë asgjë, porse dëshira e tyre është ...
172
Kush thotë se Isai (عليه السلام), është vrarë apo është kryqëzuar, i tilli është jobesimtar - renegat, gjaku dhe pasuria e tij janë të lejuara, ngase ky e përgënjeshtron Kuranin, dhe ky thotë ndryshe nga ajo çfarë thotë konsensuesi i dijetarëve (për këtë çështje). “el-Muhal-lā e Ibn Hazmit” [2/60] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Përktheu: Abdullah Avdyli
126
Transmetohet nga Abdullah bin Busr, se një beduin ka thënë: “O I Dërguari i Allahut, kush është më i miri nga njerëzit?”. Ai [ﷺ], tha: “Ai i cili jeta e tij është e gjatë dhe veprat e tij janë të mira.” - “Sunen et-Tirmidhij”; (2329). - Sahih sipas Shejh el-Albānit. Shih “Sahih Sunen et-Tirmidhij”; (2329).
110
129
Nëse dikush thotë: “Atëherë pra, ku do të më gjesh mua në atë turmë të njerëzve?, apo në turmën e Kijametit¹”, kanë thënë disa dijetarë (hanefij) se ky bën kufër². ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ¹ Kuptimi i kësaj është se një person i padrejtë e rrah një person tjetër apo ia merrë pasurinë, ndërsa ky personi i shtypur, i thotë atij: “Në Ditën e Kijametit do e marrë të drejtën time tek ti”, ndërsa nëse ky perso ...
114
120
126
154
95
129
Çdokush i cili e fyen Allahun [سبحانه], me ndonjë lloj nga llojet e fyerjes, apo e fyen të dërguarin Muhammed [ﷺ], apo ndonjë të dërguar tjetër nga të dërguarit me ndonjë lloj nga llojet e fyerjes, apo e fyen Islamin, nëse e nënçmon apo tallet me Allahun apo me të dërguarin e Tij [ﷺ], i tilli është jobesimtar, i dalur nga Islami me pajtimin e të gjithë muslimanëve edhe nëse e pretendon Islamin (pr ...
114
205
Hadithi: “Kush bën tesbīh (SubhānAllāh) njëqind herë në mëngjes dhe njëqind herë në mbrëmje, shpërblehet sikur t'i kryejë njëqind haxhe, ndërsa kush bën tahmīd (Elhamdulilāh) njëqind herë në mëngjes dhe njëqind herë në mbrëmje, shpërblehet sikur t'i përgaditë njëqind kuaj (në luftë) në rrugë të Allahut, apo ka thënë: “sikur të luftojë në njëqind luftra”, ndërsa kush bën tehlīl (Lā ilāhe il-lAllāh) ...
130
Ne kemi parë disa të moshuar të cilët kënaqen kur njerëzit janë atu të pranishëm duke ndëgjuar biseda të njëri tjetrit, biseda të cilat shkaktojnë dëme dhe nuk përbëjnë dobi, pra koha e tyre shpenzohet kot, kështu që sikur ata t'a kuptonin vlerën e kohës dhe të jetës së tyre, do të vinin në përfundim se një tesbih është më e mirë se gjithë ajo (të shpenzohet koha në biseda të kota). Dhe kjo kështu ...
96
193