AbdullahAvdyli_alb

59
Open in app
25
■ Pyetja: Suneti (paraprak) i namazit të ikindisë, a është i pëlqyeshëm❓ ■ Përgjigjja: Profeti [ﷺ], nuk ka falur asgjë para namazit të ikindisë, porse para drekës falte ose dy rekate sunet, ose katër rekate, gjithashtu falte edhe pas (farzit të drekës), ai falte dy rekate sunet pas akshamit, dy rekate pas jacisë, si dhe dy para sabahut. Ndërsa, para namazit të ikindisë, akshamit dhe jacisë, nuk k ...
35
el-Hāfidh Ibn Abdul-Berr (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Janë pajtuar të gjithë dijetarët e fikhut dhe hadithit, se imani është fjalë dhe vepër, nuk pranohet vepra e mirë vetëm se me nijet (të pastërt), dhe ata thonë se imani shtohet me adhurime dhe pakësohet me mëkate, dhe të gjitha adhurimet janë prej imanit.” “et-Temhīd”; [9/238] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Përktheu: Abdullah Avdyli
29
Ebu Xha'fer Muhammed bin Alij ka thënë: “Pasha Allahun, për iblisin është më e dashur vdekja e një dijetari sesa vdekja e shtatëdhjetë adhuruesve.” [Sifetus-Safveh; 2/458] Gjithashtu ka thënë: “Dijetari me diturinë e tij bën dobi më shumë sesa njëmijë adhurues (me diturinë e tyre të paktë).” [Tehdhību Hiljetil-Evlijā'; 1/507] ════════════════ Përktheu: Abdullah Avdyli
32
Sufjān eth-Thevrij ka thënë: “Veprat e këqija janë sëmundje, ndërsa dijetarët janë ilaç, kështu që nëse dijetarët degjenerohen, atëherë pra, kush e shëron sëmundjen?!”. • Tehdhību Hiljetil-Evlijā' [2/362] • ════════════════ Përktheu: Abdullah Avdyli
33
Transmetohet se Abdul-Melik bin Mervān piu ujë të ftohtë, porse e ndërpreu dhe filloi të qajë, kështu që u pyet: “Përse je duke qajtur o prijës i besimtarëve?”. Ai tha: “E përkujtova vështirësinë e etjes në Ditën e Kijametit, dhe e përkujtova se banorët e zjarrit do ndalohen (privohen) nga pirja e ftohtë”, dhe pastaj lexoi: “Përpiqet t'a përbijë, por nuk mund t'a gëlltis atë.” [IBRAHIM: 17] ━━━━━━ ...
35
Ai i cili flenë gjumë pas agimit dhe pastaj zgjohet në prag të iftarit: Në këtë kohë një grup prej njerëzve rrijnë zgjuar gjithë natën dhe pastaj pas agimit flejnë gjumë, mandej nuk e falin namazin e drekës dhe ndoshta as namazin e ikindisë, kështu që zgjohen në prag të iftarit, dhe njeriu thotë: “Unë jam agjërues”, pra, ky person e kryen agjërimin porse nuk e kryen namazin, madje as agjërimin nu ...
147
• Pyetja: Kërkojmë sqarim të dallimit ndërmjet jobesimtarëve dhe pasuesve të librit, dihet se pasuesit e librit janë jehudët dhe krishterët, pra këta janë jobesimtarë, kështu që cili është dallimi ndërmjet këtyre (dallimi ndërmjet jobesimtarëve dhe pasuesve të librit)? Allahu ju shpërbleftë juve dhe neve me çdo të mirë. • Përgjigjja: Pra, të gjithë këta janë jobesimtarë. Pasuesit e librit - jehud ...
50
Allahu e ka konsideruar jobesimtarë një popull për shkak të fjalëve të cilat i kanë shprehur, Allahu (تعالى) thotë: “Bënë kufër (kanë mohuar të vërtetën) ata të cilët thanë: “Allahu është ai, Mesihu, bir i Merjemes”. [EL-MAIDE: 72] Gjithashtu thotë: “Bënë kufër (kanë mohuar të vërtetën) ata të cilët thanë: “Allahu është i treti i treve”. [EL-MAIDE: 73] Pra këto janë fjalë të kufrit të cilat në v ...
63
■ Porosia e Ebu Sehl Kethir bin Zijad el-Basrij [Allahu e mëshiroftë] Transmetohet nga Abdullah bin Shavdhab se ka thënë: “I është thënë Ebu Sehl Kethir el-Basrij gjatë momenteve kur atij i afrohej vdekja: “Na këshillo”, ai u përgjigj: “Shitni jetën tuaj të kësaj bote (dunjan) për boten tuaj të përhershme (ahiretin), sepse pasha Allahun do i fitoni të dyjat, dhe mos e shitni boten tuaj të përhers ...
67
Na ka treguar Abdurrahmān bin Muhammed en-Nejsābūrij, i cili ka thënë se na ka treguar Muhammed bin Abdullāh bin Muhammed bin Ibrāhīm ed-Dāmgānij i cili ka thënë se e kam ndëgjuar el-Hasen bin Alij bin Jahjā bin Sel-lām duke thënë: E kam ndëgjuar Jahjā bin Muādh se kur është pyetur për zuhdin (asketizmin), ai u përgjigj: “Shprehja “zuhd” përbëhet prej tri shkronjave: zāj-un (z), hā-un (h), dhe dāl ...
54
Për ndonjë paqartësi në lidhje me shkrimet dhe përkthimet, apo në përgjithësi pyetje për ndonjë çështje prej çështjeve Islame: 📩 abdullah.avdyli.1999@gmail.com 📩 t.me/AbdullahAvdyli
54
t.me/AbdullahAvdyli_alb
56
“MOS U BRENGOS NËSE PREJ TYRE NËNÇMOHESH” (shkurtimisht) 🎙 Abdullah Avdyli
51
81
Sa i përketë mëkateve të cilat janë kufër, siç është shirku ndaj Allahut, adhurimi ndaj idhujve, therja e kurbanit për ta, t'a ofendosh Allahun (تعالى), t'a ofendosh të dërguarin (ﷺ), t'a përbuzësh Mus'hafin si dhe të tjera, pra këto janë prej mëkateve të mëdha të cilat janë kufër i madh, pa marrë parasysh vepruesi i tyre i konsideron të lejuara apo nuk i konsideron, pra kjo me konsensues të selef ...
72
82
“KEQARDHJA PËR MËKATET” 🎙 Abdullah Avdyli
99
Pyetja [177] Çfarë është rukje e ligjësuar sheriatikisht? Përgjigjja: Pra ajo e cila është e pastërt nga Kurani dhe Sunneti, të lexohet në gjuhën arabe, si dhe ai i cili bën rukje dhe atij të cilit i bëhet, të besojnë se efekti i saj nuk ndikon vetëm se me lejen e Allahut (عز وجل). Xhibrili (عليه السلام) i ka bërë rukje Profetit (ﷺ). Muslimi: [7/13]; Ibn Maxhe: [3523]; Ahmedi: [6/160]. Gjithash ...
87
“DASHURIA NDAJ FESË ISLAME” 🎙 Abdullah Avdyli
101
INSHAA ALLAH SË SHPEJTI LIGJERATA E RADHËS, NJOFTONI EDHE TË TJERËT!
73
73
Ahmed bin Ebi el-Havarij ka thënë: E kam ndëgjuar Eba Sulejman ed-Daranij duke thënë: “Nuk është asket ai i cili i hedhë anash brengat e kësaj bote ndërsa kërkon rahati prej saj, ngase kjo është rahati, porse vërtetë asket është ai i cili i hedhë anash brengat e kësaj bote ndërsa lodhet në të për Ahiretin e tij.” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ “Libri i zuhdit të madh” [fq. 133] ■ Autori: Imami/Hafidhi, Ahm ...
93
Davud bin Ebi Hindi ka agjëruar katërdhjetë vite duke mos ditur askush për këtë. Ai e merrte drekën e tij (ushqimin) dhe dilte për të shkuar në dyqanin e tij, kështu që rrugës e jipte sadaka. Njerëzit të cilët punonin në treg mendonin se ky ka ngrënë ushqim në shtëpi, ndërsa familja e tij mendonin se ka ngrënë ushqim atje në treg. ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Libri: “el-Mud'hish” [fq. 420] ■ Autori: Ibn el ...
116
117
128
Malik bin Dinar ka thënë: “Brenga jote për dunjanë, nga zemra jote e largon brengën për Ahiret, ndërsa gëzimi yt për dunjanë, nga zemra jote e largon ëmbëlsinë e Ahiretit.” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ “Libri i zuhdit të madh” [fq. 221] ■ Autor: Imami/Hafidhi, Ahmed bin el-Husejn el-Bejhakijj ■ Recensues: Profesor/Doktor Tekijjuddin en-Nedvijj ■ Përktheu: Abdullah Avdyli