عسكرﹻۦٰ۪۫ﹾ٭ﹾۦٰي

لَأّ تّعشٍقيِّنِيِّ أّنِأّ عٌَّسكريِّ نحن نموتّ بِأّعٌمَأّر قِصٌيِّرهِ بِأّخَتّصٌأّر شٍديِّدِ كونيِّ لَيِّ وِطّنِ 💉 🇮🇶 َّساګوِنِ أّلَيِّګي شهيد
Open in app