قناه صكارتهم

126
Open in app
قناه صكارتهم
69
إشـ̸༅ཻـتّٰركــ͒͜ـو بٖٖقــ͜͠ـنــ͒͜ـًُآتــۙ͜ـي ؤصـٰ̲ـلــ͇͛ـؤهٌّة لـ๋͜غــ͊͜ـيــؑ͢ـركــ͍͒ـمـٰـَہ 💜💭℡ֆ
قناه صكارتهم
73
- شنـُو ﺈخبارڪہٰ | 😽🫀.
قناه صكارتهم
70
- ؏ـمرʊ̤ وللـٰۿ | 😺🫀.
قناه صكارتهم
70
•┊تـ؏ـٰبت ڪـُلش ، 😩🥀 •
قناه صكارتهم
67
•┊نـَٺ ضـَﻋـيف ، 🥲🥀 •
قناه صكارتهم
63
•┊ۿههۿہ تـففـہ ، 🤣🥀 •
قناه صكارتهم
60
•┊ﭑʊ̤ وبـﻋـَدين ، 😕🥀 •
قناه صكارتهم
54
•┊ﭑڪيـٰد ୪ ، 🤨🥀 •
قناه صكارتهم
53
- مـٰن رخـَصتڪہٰ ، 😬💕 • .
قناه صكارتهم
49
- يبـﻋـٰد ؏ــٓمرʊ̤ ، 🥺💕 • .
قناه صكارتهم
48
- ﺎʊ̤ واللــٰـۿہ ، 🤣💕 • .
قناه صكارتهم
46
- هاﭑ ﭑوڪـٰʊ̤ ، 😊💕 • .
قناه صكارتهم
40
- פـمدللھٰ وأنـَت ⤾😸👍🏻 .
قناه صكارتهم
41
- ﺂنطِينـʊ̤ صـَبـر ⤾😾🤌🏻 .
قناه صكارتهم
41
- ڪلامـَج صَح ⤾😻👏🏻 .
قناه صكارتهم
44
- شڪُو ماڪو ⤾😽🤞🏻.
قناه صكارتهم
44
مـَحتارۿ وللـۿہ ⊱# 😿🍃
قناه صكارتهم
42
خلـʊ̤ تـُولـʊ̤ ⊱# 😾🍃
قناه صكارتهم
41
ﭑويلـʊ̤ يابۿ ⊱# 😻🍃
قناه صكارتهم
36
ـلا ؏ـادʊ̤ ⊱# 😸🍃
قناه صكارتهم
34
- ؏ـمـَرჂ̤ فديـَٺ | 🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
35
- شـَﻋـليۿ بيڪَم |🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
38
- يـَدوم نبضـَڪۂ |🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
37
- بࢦڪَس عـَمــࢪي |🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
37
- أפـبچ ڪُومھٰۂ |🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
33
- عَندʊ̤ شُغـࢦ |🦢🤍𓈒𓏲
قناه صكارتهم
32
- פـمـُو໑ت ثـُو໑ل،😹💓.
قناه صكارتهم
32
- ﺈهـُو໑ شݽالفۿ،😾💓.
قناه صكارتهم
35
- ـلا مـُستـפـيل،🙀💓.
قناه صكارتهم
35
- ؏ـادʊ̤ يابـۿہ،😹💓.
قناه صكارتهم
30
- مـפـد ز؏ـٰل،😸💓.
قناه صكارتهم
27
- ﺂروحلڪہٰ فدوۿہ | 😍♥️ ء
قناه صكارتهم
29
- وينڪہٰ ضلـﻋـʊ̤ | 😕♥️ ء
قناه صكارتهم
29
- פـبـَيبـʊ̤ وللۿہ | 😂♥️ ء
قناه صكارتهم
31
- يڪلبيـہٰ ﺈنـَت | 😇♥️ ء
قناه صكارتهم
31
بصـٰراﺂويـۿہ ⌯ 🌼💜 .
قناه صكارتهم
31
بغـٰـداﺂديـۿہ ⌯ 🌼💜 .
قناه صكارتهم
30
ذيقـٰـاﺂريـۿہ ⌯ 🌼💜 .
قناه صكارتهم
32
ﺣحلاويـٰۿہ ⌯ 🌼💜 .
قناه صكارتهم
36
نجفــٰيۿہ ⌯ 🌼💜 .
قناه صكارتهم
39
• ڪفـُو໑ وللۿہ ۽🤭💖 •
قناه صكارتهم
38
• ھٰاʊ̤ ؏ـليۿہ ۽🥺💖 •
قناه صكارتهم
39
• ﺎيي شـَڪو ۽🤨💖 •
قناه صكارتهم
34
انِيَہ ﭑنسِٰانۿّ ؏ـَِبٰاݛۿ ؏ـٰنہ مِاݪيٰہ خْݪك 🦦💔؟.
قناه صكارتهم
32
متابعين احلى شي بالكون ربي يحفظكم ❤️
قناه صكارتهم
31
نــꍈꪴྂꇻꪴྂꍈꪴྂـꪴꪰــّٔإزوْٕكــ۪۬ـيــ͇͛ـه ┋⁽❥̚͢₎ 🐣💗
قناه صكارتهم
31
مــ̥̐ـًيَ͡کْآرؤٌـٰـَہ آبً͡نــ̡̢͡ـِ بـً๋͜غـــ⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡༽⃚⃙ٖٖٜٖٖٜٖٜٖٜٖ᷍⃟⃖⃗༼⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡ـــُدٍآدٍ آلــ̼ۘـَنــꍈꪴྂꇻꪴྂꍈꪴྂـꪴꪰــٌِّسِّٰخـِٰཻهــۢ͜ـّـٰـَہ آلــ۪۬ـَآصــ͚͛ـّلــ۪۬ـَيَٖٖهّ̯ـٰـَہ ♩⁽🌼❤⇣✿
قناه صكارتهم
28
حً͡بــ̻͛ـًيــ͍͒ـَبــ̻͛ـًيــ͍͒ـَ جــ͚͂ـّوٌْٕجــ͚͂ـّوٌْٕ ⁽♥️🌩₎⇣℡
قناه صكارتهم
24
حــ͚͛ـًلــ̡̢͡ـَيــٖ۪ـَۡ୭ٌآهـّ๋͜ بـᬼـًغـٰ̲ـُدٍآدٍ ⁽♥️🌩₎⇣℡
قناه صكارتهم
28
حــ͜͠ـًلَيــ۪ؐـَوٌْٕهــؑ͢ـّ آلــ̼ۤـَنــ͒͜ـٌِّآصـﹻـ⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡༽⃚⃙ٖٖٜٖٖٜٖٜٖٜٖ᷍⃟⃖⃗༼⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡ﹻۧـّريــ̯̮ـَهّٖٖـٰـَہ 𝕾𝕬𝕭𝕽𝕰𝕹 💜💭℡ֆ