〖 خـۦـٰٖ۫۬ۦٰؖــٰٖ۫۬الــ֧֯͝ۦـٰٖ۫۬تـۦـٰٖ۫۬ۦٰؖـڪـٰٖ۫۬ۦٰؖـم زنـ֧֯͝ۦـꫂش〗

【ݪــۦـقـــۦـد ضـۦــاެـاެ؏ ﺣحـۦـذاެئي ـاެتسسـۦـمـۦـححـۦـﯡﯡن ـاެݪـــۦـي،اެטּ اެࢪتـۦـدي ﻋـۦـقــۦـﯡلـۦـڪــۦـم ...ݪـݪـــۦـبــۦـعض】⸙. ═════✿שּׂשּׂשּׂ✿════ __【اެݪـــنسسـۦــخههٛہ اެݪـاެصــلـۦــيههٛہ ﯡاެݪــۦـباقـۦــي تقليـۦـد】.✫⸙ ❥❥════════════ الـعـلمـتهـٰم ع حـٰجـٰٰيﺻـﺂﺂرﯛ بـٰرٲسي ٰشيوخ
Open in app